Nową maturę napiszą uczniowie, którzy skończyli czteroletnie licea i pięcioletnie technika. Egzaminy maturalne według nowych zasad dla absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego będą przeprowadzane, począwszy od roku szkolnego 2022/2023.

Zmiany w maturach od 2023 r. - jest nowe rozporządzenie>>

 

Cztery obowiązkowe egzaminy pisemne

Maturzyści będą zdawać cztery obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne będą na poziomie podstawowym, chętni będą mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Maksymalnie będą mogli przystąpić do pięciu wybranych przedmiotów. Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego.

 

 


 

Pozytywny wynik zależeć będzie od uzyskania 30 proc. punktów. Dodatkowo od 2023 r. abiturienci będą musieli otrzymać co najmniej 30 proc. punktów z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Czas bez zmian

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym – 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym ma trwać 180 minut, a na poziomie rozszerzonym – też 180 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).

Egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym ma trwać 210 minut, a na poziomie rozszerzonym – również 210 minut (obecnie trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego ma trwać 210 minut (obecnie jest to 180 minut).

Informatory są dostępne na stronie internetowej CKE>>

 

Egzamin maturalny w Formule 2023:

  • Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  • Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
  • Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  • Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą mogli (od 2024 r.) przystąpić również absolwenci branżowej szkoły II stopnia.