Gmina nie może wprowadzać opłat za podłączenie do sieci

Samorząd terytorialny

Z faktu, że sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy nie wynika kompetencja dla organu gminy do wprowadzania opłat za podłączenie do sieci podmiotów chcących z niej...

22.11.2012

Rezydent za granicą to nie terytorium Polski

Polski podatnik korzystający za granicą z usług zagranicznego kontrahenta nie pobiera od niego zryczałtowanego podatku dochodowego. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 25 października 2012 r.

22.11.2012

ETS: uzasadnienie wiąże także sądy w Unii

Wszystkie sądy państw Unii związane są każdym orzeczeniem sądu krajowego. Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie sądu okręgowego z Bremy.

22.11.2012

Wydatek na spotkanie zawsze jest kosztem reprezentacji

Wydatki na spotkania zawsze będą stanowić koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich. Takie...

20.11.2012

WSA: pytanie do TK, sprawa zawieszona

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012

Składka na OC stanowi przychód członka zarządu

Składka płacona przez spółkę na ubezpieczenie wszystkich członków zarządu daje możliwość obliczenia przychodu w odniesieniu do każdej z objętych ubezpieczeniem osób. Takie stanowisko wynika z wyroku...

19.11.2012