Wyrobisko górnicze nie podlega podatkowi od nieruchomości

Samorząd terytorialny

Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i kopalnictwa według Klasyfikacji Środków Trwałych, nie jest wystarczający do tego by uznać je, w całości...

12.11.2012

Strasburg: prawo wyborcze musi być stabilne

Zbyt późna zmiana prawa wyborczego uniemożliwiła partii politycznej zgłoszenie swych kandydatów w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Fakt ten stanowił naruszenie prawa do wolnych wyborów uznał...

09.11.2012

Prawo do wyboru szpitala wyznacza umowa

Samorząd terytorialny

Prawo wyboru szpitala jest prawem ograniczonym, wyznaczonym przez umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie...

09.11.2012

Hipoteka ma wpływ na wysokość podatku od darowizny

Jeżeli hipoteka przewyższa wartość nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

09.11.2012