Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę. W jednym z zapisów rada ustaliła, iż zasady korzystania z usług publicznego przedszkola, zakres świadczeń - w tym zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zasady pobielania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.


Prokurator wniósł do WSA skargę na uchwałę rady miejskiej. Organ zarzucił, iż uchwała reguluje kwestie zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy dyrektorami przedszkoli a rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci.


W odpowiedzi rada wskazała, iż zapis uchwały nie stanowi przeniesienia kompetencji rady gminy na dyrektorów przedszkoli. Rada wypełniła bowiem delegację do określenia wysokości opłaty ustalając ją w innym paragrafie zaskarżonej uchwały i nie upoważniła dyrektorów przedszkoli do ustalania wysokości tej opłaty.


WSA rozpatrując sprawę zwrócił uwagę, iż zawarte w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty upoważnienie dla rady gminy nie obejmuje swym zakresem możliwości przekazywania (całości lub choćby części) przyznanych kompetencji do ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli, na rzecz innego podmiotu. Nie upoważnia też do wskazania przez radę innej, niż akt prawa miejscowego, formy aktu ustalającego takie opłaty. Ponadto jak słusznie zauważył prokurator kwestia zawierania umów cywilno – prawnych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami nie mieści się w zakresie kompetencji wynikającej z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty .

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z IV SA/Po 556/13, nieprawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)