Stacja paliw odpowiada za to, że klient odmroził dłonie

Prawo cywilne

Klient odmroził dłonie, bo postanowił zatankować gaz, nie używając rękawic ochronnych. Za szkodę, na zasadzie ryzyka, odpowiada stacja paliw. Zadośćuczynienie będzie jednak mniejsze od żądanego, bo mężczyzna przyczynił się do szkody – orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi. Powód żądał 100 tysięcy złotych, dostanie 8,2 tys. złotych.

11.01.2019

SN: Notariusz zapomniała o przepisie, otrzymała upomnienie

Prawo cywilne Prawnicy

Kara upomnienia wymierzona notariuszowi nie przesądza o niemożności udziału w pracach sądu dyscyplinarnego korporacji - orzekł Sąd Najwyższy. Niedbałość notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego darowizny nie może być surowiej ukarana, gdyż obwiniona działała nieumyślnie - dodał.

11.01.2019

WSA: Zdezubekizowany agent wywiadu wygrał spór z ministrem o emeryturę

Administracja publiczna

W czwartek 10 stycznia br. zapadł pierwszy korzystny dla skarżącego wyrok w sprawie obniżenia emerytury byłemu funkcjonariuszowi służb PRL. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra spraw wewnętrznych, który nie uwzględnił odwołania byłego agenta wywiadu w sprawie obniżenia mu emerytury.

11.01.2019

Strasburg: Trzynastolatka może zdecydować, z kim chce mieszkać

Prawo rodzinne

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że odmowa przekazania trzynastoletniego dziecka pod pieczę ojca dlatego, że dziecko nie chciało z nim zamieszkać, nie stanowiła naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ojca.

10.01.2019

RIO: Imię ojca i matki w formularzu podatkowym narusza RODO

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne RODO

Wymaganie we wzorze informacji podatkowej daty urodzenia podatnika, imienia ojca i matki narusza RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Potwierdza to Kolegium RIO w Rzeszowie.

10.01.2019

NSA: Za dużo notariuszy w mieście? To nie przeszkoda do kolejnej nominacji

Prawnicy

Negatywna opinia samorządu notarialnego co do proponowanej siedziby kancelarii notarialnej nie wiąże Ministra Sprawiedliwości przy nominacji na stanowisko notariusza. Minister związany jest wnioskiem kandydata, choćby nasycenie rynku tymi usługami było w ocenie samorządu wystarczające. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

10.01.2019

WSA: Nie każda mapa potwierdzi zajęcie pasa drogowego

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Mapa sytuacyjna nie jest wystarczającym dowodem do wykazania, że tablica reklamowa znajdowała się w pasie drogowym - orzekł WSA we Wrocławiu. Szczególnie, gdy nie wskazano na niej żadnego organu, z którego zasobów mapa miałaby pochodzić, nie dołączono opisu mapy ani dokumentów określających status prawny nieruchomości, której dotyczy spór.

10.01.2019

SN: Sąd arbitrażowy arbitrażowy nie musi naliczać odsetek według kodeksu cywilnego

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Odstąpienie przez sąd polubowny od zasad kodeksu cywilnego w sprawie wymagalności odsetek nie może być uznane za naruszenie klauzuli porządku publicznego - orzekł Sąd Najwyższy. I nie zakwestionował orzeczenia sądu polubownego. A zatem spółka pozwana zapłaci odsetki od zaległości po dwóch latach.

10.01.2019

SN: Pozycjonowanie kancelarii w internecie to agresywna reklama

Prawo karne Prawnicy

Zlecenie przez adwokata płatnych usług w internecie, które ustawiają kancelarię na preferencyjnym, bardziej widocznym miejscu w stosunku do innych adwokatów, jest deliktem dyscyplinarnym, gdyż narusza godność zawodu - orzekł Sąd Najwyższy. I potwierdził karę nałożoną na prawnika przez samorządowy sąd.

09.01.2019

Z opłatą za wodę nie od razu do sądu

Środowisko

Opłata za usługi wodne, nieuiszczona w terminie, jest zaległością podatkową. Na decyzję w tej sprawie służy najpierw odwołanie do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, a nie bezpośrednio - skarga do sądu administracyjnego. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

09.01.2019

NSA: Urząd może pomóc odnaleźć przodków, ale wniosek musi być precyzyjny

Administracja publiczna RODO

Nie ma przeszkód by żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego. We wniosku należy jednak oznaczyć wszystkie akty, tak by urząd stanu cywilnego miał możliwość oceny, czy realizacja żądania nie naruszy danych osobowych osób, których akt dotyczy oraz ich dóbr osobistych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

09.01.2019

SN: Sędzia prowadziła zajęcia dla aplikantów, mimo sprzeciwu prezesa sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy odstąpił od wymierzenia kary sędziemu w stanie spoczynku, który nie zastosował się do polecenia przełożonego i wbrew jego woli prowadził ćwiczenia z aplikantami radcowskimi. W ten sposób Sąd Najwyższy nie przychylił się do kasacji ministra sprawiedliwości, który żądał zaostrzenia kary. Sprzeciw prezesa był bezprawny - orzekł sąd.

08.01.2019

Odszkodowanie za błędną decyzję ministra wobec notariusza

Prawo cywilne Prawnicy

Bezprawna decyzja ministra sprawiedliwości pozbawiła notariusz dochodów, co zostało potwierdzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd Apelacyjny przyznał poszkodowanej odszkodowanie 13 tys. 900 zł z ustawowymi odsetkami za cztery miesiące pozostawania przez nią bez pracy.

07.01.2019

WSA: Nieważna decyzja Głównego Inspektora, który nie zauważył zagrożenia pożarowego

Administracja publiczna Budownictwo

Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie dostrzegł, że rozbudowa zabytkowego domu jest sprzeczna z planem, a odstępstwa od planu powodują zagrożenie pożarowe, i odesłał skarżącą sąsiadkę do sądu cywilnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że inspektor rażąco naruszył kodeks postępowania administracyjnego.

07.01.2019

Sąd: Obelżywe sms-y do małżonka to przestępstwo

Prawo karne Prawo rodzinne

Oskarżony przesyłał żonie i dzieciom wulgarne wiadomości sms. Takie postępowania wyczerpywało znamiona znieważenia. Obok grzywny oskarżony powinien zapłacić żonie także nawiązkę za wyrządzoną jej krzywdę moralną - przyjął Sąd Rejonowy w Grudziądzu.

05.01.2019

WSA: Podatnik nie podał nowego adresu, pisma nie będą tam kierowane

Ordynacja

Podatniczka wskazywała, że nieskutecznie doręczono jej postanowienie. Nie zdołała jednak zakwestionować prawidłowego doręczenia pisma. Na dzień jego wysyłki naczelnik urzędu skarbowego nie wiedział o tym, że adres zamieszkania skarżącej jest inny niż wynikający z jego ustaleń - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

05.01.2019

„Złota rączka” sam winny, że spadł z drabiny

Prawo cywilne BHP

W ramach pomocy sąsiedzkiej, sąsiad „złota rączka” zgodził się oczyścić rynny w domu. Spadł jednak z drabiny i się połamał. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że gospodarz nie ponosi winy za to, że fachowiec zaryzykował wykonywanie pracy na wysokości bez żadnego zabezpieczenia.

05.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski