Sąd Okręgowy w Krakowie powziął wątpliwość, czy w przypadku osoby uprawnionej do zasiłku chorobowego niestawienie się na badania kontrolne w okolicznościach o jakich mowa w art. 59 ust. 6 ustawy powoduje, że osoba nieprzerwanie niezdolna do pracy traci prawo do zasiłku chorobowego bezpowrotnie? Także za okresy niezdolności do pracy potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi o niezdolności do pracy wydanymi po upływie 14 dni od daty utraty tytułu ubezpieczenia a jednocześnie po terminie badania o jakim mowa w art. 59 ust. 6 ustawy.  Czy sąd uprawniony jest do badania niezdolności do pracy w tym okresie?

Czytaj również: Rząd szykuje rewolucję w ubezpieczeniach społecznych>>
 

Ważne w tej sprawie jest zastosowanie art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Według tego przepisu, zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  1. nie później niż wciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  2. nie później niż wciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego –w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14dni od początku choroby


ZUS zakwestionował część zwolnienia

Magdalena M. po rozwiązaniu stosunku pracy korzystała z zasiłku chorobowego. Jednak, kiedy ZUS wezwał ja na badania kontrolne - nie stawiła się. Wezwanie było z datą 26 października 2018 r. , w wcześniej 19 października kontrola ZUS nie zastała ubezpieczonej w domu. Kobieta twierdziła, że poczta doręczyła jej pustą kopertę, więc nie mogła zapoznać się z treścią pisma.

W sumie była niezdolna do pracy przez 61 dni, z tym, że dwa dni od 27 do 28 października 2018 r. ZUS zakwestionował i nie wypłacił zasiłku chorobowego. Po tym okresie do 9 grudnia 2018 r. zasiłek został wypłacony.

 

 

Pusta koperta mało wiarygodna

Sąd Rejonowy zmienił decyzję ZUS Okręg Krakowski i przyznał zasiłek skarżącej Magdalenie M. od 27 października do 9 grudnia 2018 r. Orzekł, że zaistniał nieprzerwany okres prawa do zasiłku.

Od tego wyroku ZUS złożył apelację, twierdząc, że kobieta ponosi odpowiedzialność za niestawienie się na badania kontrolne.

Sąd okręgowy w II instancji ustalił odmiennie niż sąd I instancji. Stwierdził, że nie można dać wiary Magdalenie M., która oświadczyła, że przesyłka z ZUS była pusta. Nie podzielił argumentów sądu I instancji, co do niezawinionego niestawiennictwa na badaniach kontrolnych. Jednak miał wątpliwości, czy sąd może badać niezdolność do pracy i skierował pytanie do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Jak wskazała sędzia sprawozdawca Jolanta Frańczak w uzasadnieniu uchwały, sąd powinien przedłużyć na dwa sporne dni ochronę zasiłkową. Niestawienie się na badanie lekarskie - dla osoby pozbawionej aktualnie pracy - nie oznacza automatycznie niezdolności do pracy.

Sygnatura akt III UZP 2/21, uchwała z 16 czerwca 2021 r.