Paweł W. zwrócił się do starosty o wymianę prawa jazdy, w związku z podwyższeniem kwalifikacji do kierowania pojazdami B+E. Starosta w nowym dokumencie ograniczył czasowo nabyte bezterminowo uprawnienia kategorii A i B. Wpisał też dodatkowe uprawnienia w zakresie kategorii T. Po zwróceniu mu na to uwagi, odmówił sprostowania dokumentu prawa jazdy.

 

Nowy dokument powinien powtórzyć zapisy starego

Starosta wyjaśnił, że wydając uprawnienia do kierowania pojazdami brał pod uwagę wyłącznie dołączone do wniosku orzeczenie lekarskie. Lekarz orzecznik wskazał w nim termin następnego badania, który dotyczył również posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami kat. A i B. Paweł W. złożył skargę do sądu.

Sąd wyjaśnił, że przyznanie skarżącemu nowego uprawnienia wygenerowało po stronie starosty obowiązek wymiany aktualnego dokumentu prawa jazdy. Wymiana prawa jazdy nie może jednak wpływać na zakres posiadanych uprawnień i obowiązków wnioskodawcy. Skoro w poprzednim dokumencie prawa jazdy, uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A i B zostały nadane skarżącemu bezterminowo, to nowy dokument powinien w tym zakresie powtórzyć te zapisy.

W ramach wymiany prawa jazdy w celu zmiany danych (dodanie nowych, uzyskanych uprawnień) właściwy organ nie ma bowiem kompetencji do weryfikacji posiadanych już przez wnioskodawcę uprawnień do kierowania pojazdami. Organ powinien wydać osobie uprawnionej do kierowania pojazdami nowy dokument z uaktualnionymi danymi objętymi zmianą, a nie odejmować lub czasowo ograniczać jej uprawnienia do kierowania pojazdami.

NSA: Kierowcy przysługują dwie skargi na odebranie prawa jazdy>>
 

Zaświadczenie lekarskie nie wprowadza zmian

Starosta opierając się na treści przedłożonego do wniosku orzeczenia lekarskiego, w którym wyznaczono datę kolejnego badania na dzień 11 sierpnia 2035 r. przyjął tę datę, jako ograniczenie terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich kategorii. Takie stanowisko zdaniem sądu było oczywiście nieprawidłowe. Orzeczenie lekarskie zostało przedstawione wyłącznie w związku z ubieganiem się skarżącego o wpis nowych uprawnień, a nie przedłużeniem ważności prawa jazdy czy przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami. Nie może dlatego stanowić punktu odniesienia dla nabytych wcześniej, bezterminowo uprawnień do kierowania pojazdami innych kategorii. Również z tego powodu, że skarżący nie był w zakresie posiadanych już uprawnień kat. A i B skierowany do przeprowadzenia badań lekarskich. Innymi słowy, skutki zaświadczenia lekarskiego dotyczyły wyłącznie nowego uprawnienia, a nie posiadanych dotychczas kategorii prawa jazdy.

 

W związku z tym zaświadczenie to nie mogło stanowić uzasadnienia do podjęcia zakwestionowanej w skardze czynności materialno-technicznej starosty. Tylko w przypadku nowo nabytych uprawnień data kolejnego badania mogła ograniczyć okres ich ważności. Przyjęcie za poprawne stanowiska organu doprowadziłoby do sytuacji, w której złożenie wniosku o wymianę dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany danych, o którym mowa w art. 18 u.k.p., stwarzałoby podstawę do prowadzenia powtórnej weryfikacji posiadanych przez kierowcę uprawnień, w tym uprawnień nabytych bezterminowo.

Organ natomiast miał rację w kwestii przyznania i potwierdzenia w dokumencie prawa jazdy uprawnienia skarżącego do kierowania pojazdami kategorii T. Wydając bowiem prawo jazdy w zakresie kategorii B+E - nadaje się z urzędu uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T.

Wyrok WSA w Kielcach z 6 maja 2021 r. I SA/Ke 158/21