Praca zmianowa uderza w życie rodzinne pracowników prokuratury i osoby samotnie wychowujące dzieci, powoduje dodatkowe podziały w jednostkach, bo mniej restrykcyjnie traktuje się prokuratorów i nie spełnia podstawowego celu, czyli nie chroni przed koronawirusem - wskazuje Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Apeluję o powrót do "normalności" od 14 września.
Patrycja Rojek-Socha
11.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura BHP
Policjant wniósł o przyznanie mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Komendant odmówił wydania decyzji w sprawie, wskazując, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego brakuje w tym zakresie stosownych regulacji prawnych. Taki stan nie usprawiedliwiał jednak bezczynności organu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Aleksandra Partyk
11.09.2020
Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące popytu na pracę w II kwartale 2020 roku wskazują na stopniowe stabilizowanie się sytuacji na rynku pracy po pierwszym szoku spowodowanym COVID-19 i w efekcie zamrożeniem gospodarki - ocenia Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pensje samorządowców są od lat oderwane od realiów rynkowych i nieadekwatne do zakresu pracy i związanej z nią odpowiedzialności – uważają członkowie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Ich zdaniem tania administracja nie idzie w parze z wysoką jakością usług publicznych i profesjonalizmem kadr.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2020
Samorząd terytorialny
Resort zdrowia wyszedł z propozycją tworzenia nowych zawodów i stworzenia ścieżki awansu zawodowego dla kolejnych profesjonalistów. Pojawią się m.in. takie zawody jak asystent zdrowia publicznego, inżynier biomedyczny, koder medyczny, edukator ds. stomii czy pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.
Katarzyna Redmerska
10.09.2020
Zawody medyczne
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców postuluje całkowitą likwidację obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające zewnętrzną granicę państwową zatrudnione w polskich firmach. Chodzi o Ukraińców i Białorusinów. Ci w przeciwieństwie do Polaków pracujących np. w Czechach, po weekendzie w domu są kierowani na kwarantannę.
Jolanta Ojczyk
10.09.2020
Koronawirus a prawo

Senat zgłasza projekt ws. ochrony świadczeń kobiet w ciąży w związku z COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Senatorowie opowiedzieli się w czwartek za podjęciem inicjatywy ustawodawczej, która zabezpieczy kobiety w ciąży przed obniżeniem świadczeń podczas urlopu macierzyńskiego. Z wnioskiem wystąpiła Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności podczas prac nad tzw. drugą tarczą antykryzysową dla branży turystycznej.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Same wojewódzkie urzędy pracy potwierdzają wątpliwości interpretacyjne dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych np. przestojem. Występują o wyjaśnienia do resortu pracy, kierując się następnie otrzymanymi wytycznymi i wyjaśnieniami, a nie treścią przepisów prawa – piszą prawnicy z kancelarii TLA.
Izabela Mendyk-Pichur Łukasz Pyjek
10.09.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Na początek zlikwidowane będą nieobsadzone etaty w administracji – zapowiada wicepremier Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do planowanych oszczędności w urzędach. I dodaje, że po ustaleniu przyszłego kształtu rządu i dostosowaniu do tego kadr administracyjnych podjęte będą decyzje o dalszej redukcji stanowisk.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2020
Administracja publiczna
Na koniec drugiego kwartału 2020 roku już 1 074 847 uczestników Pracowniczych Programów Kapitałowych gromadziło pieniądze na rachunkach PPK. Łączne wpłaty z tego tytułu wyniosły 533 744 tys. zł. Dla porównania w pierwszym kwartale tego roku liczba uczestników wynosiła 981 611 a dokonane wpłaty sięgnęły 555 095 tys. zł – podaje Komisja Nadzoru Finansowego.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Emerytury i renty PPK
Brakuje kadry do kontroli i nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej, ministerstwo pracy chce więc złagodzić wymogi na tych stanowiskach. Tymczasem mogliby te funkcje pełnić pracownicy pomocy społecznej, którzy mają szansę w ten sposób awansować. Problem w tym, że resort chce dopuścić osoby z wykształceniem ekonomicznym, ale wyklucza osoby z kierunkowym licencjatem i doświadczeniem.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2020
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
10 lipca weszła w życie nowela ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która ma podwyższyć emerytury osobom urodzonym w 1953 roku. Średnio o 202 złote. Jednak zarówno emeryci, jak i osoby otrzymujące po nich rentę rodzinną, muszą poczekać na wyższe świadczenie. ZUS zacznie je przeliczać dopiero po 11 stycznia 2021 r.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2020
Emerytury i renty
Sąd drugiej instancji nie może uchylić decyzji ZUS i wyroku wydanego w pierwszej instancji w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu Polaka, który pracował na Słowacji. Dlatego, że dwustronne porozumienie organów rentowych stanowi podstawę do stwierdzenia, które ustawodawstwo jest wiążące - taki jest sens uchwały SN składzie 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanej 9 września br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla zawodów medycznych już na ogólnych zasadach

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od soboty, 5 września, przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego, możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny. I to mimo, że trwa stan epidemii, z uwagi na który zasiłki te w wysokości 100 proc. wynagrodzenia im przyznano.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Do 7 września 2020 roku prawie 5 mld zł trafiło w całym kraju na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego. Tylko w województwie śląskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił prawie 585,3 mln zł - poinformował ZUS w środę.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2020
Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Możliwie szybka kontrola i tylko w jednej firmie dziennie, unikanie przedsiębiorstw i szpitali, w których istnieje ryzyko zakażenia czy ustalenie wcześniej w jakim zakresie przedsiębiorca może przedstawić dokumenty online – to tylko niektóre zalecenia Głównego Inspektora Pracy dla podległych mu służb. Powinny być powszechnie dostępne, a nie "utajniane" przez inspekcję - wskazują eksperci.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób, które nie z własnej winy zostały wyłączone z ubezpieczenia społecznego rolników. Organ rentowy traktuje bowiem czas ćwiczeń mobilizacyjnych jak okres niezawodowej służby wojskowej. RPO interweniuje w tej sprawie u ministra rolnictwa.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2020
Ubezpieczenia społeczne
Sąd administracyjny nie bada skarg dotyczących roszczeń odszkodowawczych funkcjonariuszy policji związanych z uszczerbkiem na zdrowiu. Takie sprawy rozpoznają sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, do których strona może wnieść odwołanie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Aleksandra Partyk
08.09.2020
Prawo cywilne Policja
W przyszłym roku minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł i wyniesie 1250 zł brutto - zapowiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że takie są możliwości budżetowe.
Patrycja Rojek-Socha
08.09.2020
Emerytury i renty
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę - to najczęstsze w ostatnich miesiącach powody ukarania mandatami karnymi przedsiębiorców – ustalił Prawo.pl. W pierwszym przypadku PIP nałożyła 1529 mandatów, w drugim – 495. PIP nie informuje jednak, co robi dla wsparcia pracodawców i pracowników w trudnym czasie pandemii.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Osoby przyjmujące i obsługujące zgłoszenia o nagłych, często tragicznych zdarzeniach, będą mogły liczyć m.in. na zajęcia edukacyjne, porady, szkolenia, diagnozę i wsparcie. Taką możliwość przewiduje skierowany w poniedziałek do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych.
Krzysztof Sobczak
07.09.2020
BHP Zawody medyczne
Dyscyplinarne przeniesienie nauczyciela religii islamskiej w szkole publicznej do innej placówki za wypowiedzi dyskryminacyjne nie stanowiło naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w niedawnym wyroku dotyczącym nauczyciela z Belgii.
Katarzyna Warecka
07.09.2020
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Rynek pracy zmienił się diametralnie, co odzwierciedlają wyniki w drugim kwartale 2020 roku firm należących do Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan. Rynek rekrutacji stałych zmalał o ponad 30 proc. Praca tymczasowa odnotowała spadek na poziomie 18 proc.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawdza, czy doszło do naruszenia danych osobowych w McDonald's Polska Sp. z o.o. Chodziło o nieuprawniony dostęp osób postronnych do informacji dotyczących pracowników restauracji, zawartych w narzędziu do wyświetlania grafików pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Prawo pracy RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych od Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Chodzi o pracownika inspekcji pracy, który udostępnił osobie nieuprawnionej dokumentację zawierającą m.in. imiona i nazwiska osób, numery PESEL i dane dotyczące zarobków i/lub posiadanego majątku. Urząd wyjaśnia sprawę.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Prawo pracy RODO
Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci - do 30 października.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty Dla studenta
Wnioskodawczyni zajmuje się niepełnosprawną matką. Nie może jednak uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego, bo nie przyjeżdża do matki każdego dnia. Może zatem podjąć pracę zarobkową w niepełnym wymiarze godzin - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
07.09.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Zadaniowy czas pracy, system równoważny a nawet tradycyjny, ośmiogodzinny czas pracy to propozycje, które mogą pojawić się na stole, gdy zaczną się prace nad uregulowaniem pracy zdalnej w Kodeksie pracy - uważają prawnicy. Póki co, dyskusja w komisji prawa pracy Rady Dialogu Społecznego jeszcze się nie rozpoczęła. Z informacji Prawo.pl wynika, że swoje propozycje przygotowuje resort pracy i strona pracodawców. Do rozmów szykują się też związkowcy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pracodawca i pracownik mają swobodę w kształtowaniu zasad ustalania wynagrodzenia autorskiego. Jeśli uzgodnią wysokość udziału wynagrodzenia autorskiego w całkowitym wynagrodzeniu pracownika, to do tej części wynagrodzenia możliwe jest stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. To wyrok ważny zwłaszcza dla branży IT.
Wiesława Moczydłowska
07.09.2020
PIT Rachunkowość
Niższe zarobki powoda, w stosunku do tych uzyskiwanych przez innych pracowników, wynikały z niższej jakości pracy powoda – ustaliły sądy. Powód nie wykazał, że pracodawca go dyskryminował. Autor skargi nadzwyczajnej nie wykazał naruszenia prawa przez sądy - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
05.09.2020
Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski