Prawo.pl

Orzeczenie na rok dla dziecka z zespołem Downa – rząd zapowiada ukrócenie tych praktyk

Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje listę schorzeń, m.in. genetycznych i rzadkich, aby wyeliminować problem czasowego orzekania w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności osób z tymi chorobami. Możliwe, że lista zostanie wpisana do rozporządzenia, bo dotychczasowe wytyczne dla lekarzy orzeczników nie poprawiły sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
20.09.2022
Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność

Coraz więcej zawiadomień do prokuratury na nadużycia z tarcz finansowych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W 2021 roku ZUS i PFR skierowały do prokuratury więcej niż w poprzednich latach doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących m.in. zgłaszania nieprawdziwych danych o podleganiu ubezpieczeniom społecznym jako pracowników osób pozornie zatrudnianych, by wprowadzić w błąd i uzyskać pomoc publiczną z tarczy finansowej PFR.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Lewiatan: Umiarkowany optymizm Polaków w sprawie wynagrodzeń

Domowe finanse Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian. Oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze. O niepewności Polaków świadczy rosnący odsetek spodziewających się obniżenia pensji, wynoszący obecnie 8,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Coraz trudniej oszczędzać, a zbliżająca się jesień i wizja jeszcze wyższych wydatków nie napawają optymizmem. Ponad połowa badanych pracowników przyznaje, że sytuacja finansowa ich rodzin pogorszyła się w porównaniu z początkiem 2022 roku – wynika z badania zrealizowanego dla Sodexo. Tylko 23 proc. pracowników nie ma żadnych obaw związanych z pracą, a 73 proc. badanych oczekuje, że pracodawca będzie ich wspierać w trudnej sytuacji.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2022
Rynek HR
Rzeczywistość VUCA ustąpiła miejsca BANI, wywracając tym samym dotychczasowe modele pracy w działach HR. Stale zmieniające się potrzeby pracowników, a co za tym idzie - konieczność natychmiastowej reakcji oraz dostosowywania benefitów pracowniczych do obecnych realiów sprawiły, że firmy musiały sięgnąć po nowe rozwiązania – wynika z najnowszego raportu Worksmile.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2022
Rynek Prawo pracy HR
Kobietom opłaca się nie zwlekać z przejściem na emeryturę. Nawet jeśli zrobią to w wieku 60 lat i przez 5 lat obok emerytury obliczanej na podstawie stanu konta będą pobierały również tzw. okresową emeryturę kapitałową, to po osiągnięciu 65 roku życia ZUS ponownie przeliczy ich świadczenie, a ta ich już docelowa emerytura może – jak twierdzą prawicy - wzrosnąć nawet o 50-60 proc.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

WSA: Szantaż pracodawcy nie może przyćmić zarzutów wobec radnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Pracodawca skierował do rady powiatu wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Sformułował w nim liczne i poważne zarzuty. Organ jednak odmówił, ponieważ radny twierdził, że przed skierowaniem wniosku, pracodawca domagał się od niego zrzeczenia się mandatu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
17.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Wyśledzenie, gdzie pracuje adwersarz czy autor ostrej opinii w internetowym sporze, to bułka z masłem – zwłaszcza że spora część ludzi sama nie ukrywa miejsce swojego zatrudnienia. Sprawia to, że pracodawców często angażuje się w internetowe spory i czasem mogą, a wręcz powinni zareagować. A dla pracowników może to oznaczać konsekwencje, także prawnopracownicze.
Monika Sewastianowicz
17.09.2022
Prawo pracy RODO
W 2021 roku inspektorzy zbadali 1924 wypadki przy pracy, w których zginęło 243 pracowników, a 681 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała. Przeprowadzili ponadto ponad 6 tysięcy kontroli na placach budów i skontrolowali 38 tys. umów cywilnoprawnych, z których zakwestionowali 2500. Ze sprawozdania PIP za 2021 r. wynika, że 2300 zleceniobiorców nie otrzymało 3 mln złotych.
Grażyna J. Leśniak
16.09.2022
Prawo pracy BHP
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczął XXIV edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Najlepsza praca z zakresu ubezpieczeń społecznych może być nagrodzona nagrodą specjalną Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Krzysztof Sobczak
16.09.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Trzecia edycja Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” odbędzie się w dniach 22-23 września we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane w ramach zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników, podwykonawców i maszyn. Organizatorzy przedstawią wiele przykładów, przybliżą analizę z punktu widzenia pracodawcy, audytora, biegłego sądowego, jednostki certyfikującej oraz organów nadzoru i kontroli.
Grażyna J. Leśniak
16.09.2022
Prawo pracy BHP Zarządzanie
Oprócz wpłat podstawowych do pracowniczego planu kapitałowego zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych, których wysokość mogą później zmieniać. Pracownik, po spełnieniu określonych warunków, może ponadto obniżyć wysokość swojej wpłaty podstawowej do PPK.
Łukasz Skoczeń
16.09.2022
Prawo pracy Finanse PPK
Ukazało się rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. Jak poinformowano po decyzji rządu, na podwyżki na tej podstawie może liczyć ponad 3 mln pracowników.
Krzysztof Sobczak
15.09.2022
Domowe finanse Prawo pracy Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada podniesienie od września 2023 r. minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników o 3 punkty procentowe. Ten niewielki wzrost spowodowany jest ograniczonymi środkami z Funduszu Pracy. Obecnie niskie stawki wynagrodzenia uczniów szkół branżowych nie zachęcają do nauki zawodu u pracodawcy, a wysokość płacy nie jest zależna od nabytych umiejętności.
Beata Dązbłaż
15.09.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy
W pierwszej połowie br. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 1003 skargi dotyczące mobbingu - podaje Główny Inspektorat Pracy. Od stycznia do czerwca najwięcej zgłoszeń było w stolicy, w Katowicach oraz w Gdańsku. Zestawienie zamyka Białystok, Zielona Góra i Olsztyn. PIP przeprowadziła 775 kontroli. W 2021 roku było ich 1666, w 2020 roku - 1538, a w 2019 roku – 1081.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2022
Prawo pracy
Osoba zatrudniona na podstawie tzw. umowy na zastępstwo nie musi mieć identycznego wymiaru czasu pracy oraz zakresu zadań jak osoba zastępowana. Różnice w tym zakresie nie mogą jednak prowadzić do sytuacji, w której faktycznie przestajemy mówić o zastępowaniu nieobecnego pracownika. Tak będzie np. wówczas, gdy wymiar czasu pracy zastępującego będzie znacząco większy niż osoby zastępowanej.
Marek Rotkiewicz
15.09.2022
Prawo pracy
Zwiększenie wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. Podmiot zatrudniający cudzoziemca będzie tylko powiadamiał o tym organ, który udzielił zezwolenia na pracę.
Grażyna J. Leśniak
15.09.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach Unii mają zapewnić godny poziom życia i pracy. Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych - zdecydował w środę Parlament Europejski. Stosunkiem głosów 505 za do 92 przeciw i przy 44 wstrzymujących się od głosu, PE przyjął tego dnia nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Perspektywa funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w stanie niezmienionym zakłada, że OFE stopniowo będą miały coraz mniej członków oraz coraz niższe aktywa. Z czasem staną się produktem nieopłacalnym dla instytucji finansowych – może to już mieć miejsce w najbliższych dekadach XXI wieku – wynika z najnowszego raportu Instytutu Emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2022
Emerytury i renty Finanse
Sejm nie podejmie prac nad przepisami, które miałyby z definicji zapewnić minimalną emeryturę wszystkim osobom osiągającym wiek emerytalny. Sejmowa Komisja ds. petycji zadecydowała o nieuznaniu żądania zawartego w petycji, autor której apelował o takie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych.
Beata Dązbłaż
14.09.2022
Emerytury i renty Finanse
Coraz więcej firm, głównie dużych, jako środek informacji i przekazu prawnego służący z jednej strony do projektowania i opisywania procesów organizacyjnych opartych na normach prawa, ale z drugiej - do weryfikacji ich zgodności z prawem, traktuje tzw. listy pytań kontrolnych (ang. checklisty). To kolejno po sobie następujące pytania, które użytkownik musi sobie zadać, by upewnić się, że postępuje zgodnie z założoną dla danej sytuacji instrukcją.
Maciej Krajewski
14.09.2022
Spółki Małe i średnie firmy
15 września protestować będą kuratorzy sądowi. Domagają się co najmniej 20 proc. podwyżki wynagrodzeń, ale też zmian w projekcie noweli ich ustawy, która ma być rozpatrywana przez Sejm. A chodzi m.in. o dyscyplinarki, rolę samorządu kuratorskiego i kwestie dojazdów do miejsca wykonywania czynności. O akcjach protestacyjnych mówią też inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracodawcy zastanawiają się, który przepis przy ustalaniu legalności pobytu cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy, ma pierwszeństwo. Bo obowiązują przepisy dwóch różnych ustaw, a w przypadku Ukraińców, co potwierdza serwisowi Prawo.pl MSWiA, doszło wręcz do zbiegu uprawnień. Zdaniem prawników to, które przepisy zadziałają, zależy od decyzji rządu, który powinien ją podjąć do końca roku.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jednak członkowie rodziny mają możliwość otrzymania ostatniej emerytury czy renty, jeżeli zmarły był do niej uprawniony przed śmiercią, ale jej nie pobrał – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
We wtorek, 13 września 2022 roku, w południe rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Posłowie dyskutują nad rządowym projektem wprowadzającym pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Prace nad projektem mają zacząć się na następnym posiedzeniu podkomisji.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2022
Prawo pracy
Niemal połowa badanych przedsiębiorców, żeby zachować stabilność finansową swojej firmy, jest gotowa zrezygnować z usług firm zewnętrznych, a 22 proc. jest gotowych obniżyć jakość swoich produktów lub usług albo ograniczyć zakres oferty. Ostatnim środkiem, po jaki będą skłonni sięgnąć przedsiębiorcy w kłopotach, są zwolnienia pracowników.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2022
Rynek Prawo pracy
Mniej niż połowa ankietowanych Polaków czuje, że efekty ich pracy są doceniane przez pracodawcę - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl. Trudno się więc dziwić, że w ciągu ostatnich dwóch lat miejsce zatrudnienia zmienił co trzeci badany. Dla 78 proc. badanych Polaków wysokość zarobków jest kluczowa przy wyborze pracy a dla 75 proc. istotna jest dobra reputacja pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2022
Rynek Prawo pracy
Unijna dyrektywa zakazująca dyskryminacji ze względu na orientację seksualną chroni również osoby samozatrudnione - wynika z opinii rzeczniczki generalnej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o nieprzedłużenie przez TVP umowy z dziennikarzem, który wystąpił w teledysku o świętach osób LGBT.
Monika Sewastianowicz
13.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracodawcy będą musieli na wniosek zakładowej organizacji związkowej udzielić informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2022
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
29 proc. polskich pracowników planuje się przebranżowić. Krakowska firma WEBCON sprawdziła, w jakich zawodach Polacy widzieliby swoją przyszłość. Na czele rankingu znalazł się programista, na którego wskazało 11 proc. badanych. W tym fachu kusi przede wszystkim wysokie wynagrodzenie (55 proc.), możliwość pracy zdalnej (46 proc.) i stabilność zatrudnienia (38 proc.).
Grażyna J. Leśniak
12.09.2022
Rynek Prawo pracy