Prawo.pl
Projekt dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków narusza zasady subsydiarności, bo ingeruje w materię należącą do kompetencji państw członkowskich UE oraz zasadę proporcjonalności – uważa polski rząd. Takie stanowisko zaprezentowała Marlena Maląg w poniedziałek na posiedzeniu Rady EPSCO.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2022
Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Fikcyjne zatrudnienie, czyli tylko pozorne zawarcie umowy o pracę, nie może stanowić podstawy do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami pracowników. Głównym celem zawarcia umowy o pracę winno być nawiązanie stosunku pracy, a jedynie rezultatem i pośrednim celem zatrudnienia jest uzyskanie korzyści - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi oceniając decyzję ZUS.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2022
BHP Ubezpieczenia społeczne

Polski Ład i ZUS dzielą skarbówkę na "lepszych" funkcjonariuszy i "gorszych" urzędników

PIT Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej nie muszą płacić składki zdrowotnej od nagród i trzynastek. Taką interpretację wydał ZUS dla Krajowej Administracji Skarbowej i przekazał do wszystkich swoich oddziałów w kraju. Zdaniem prawników, choć interpretacja jest zgodna z prawem, to wyłączenie jest niesprawiedliwe dla pracujących w KAS cywili i nie znajduje uzasadnienia zwłaszcza po wejściu w życie Polskiego Ładu.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2022
PIT Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Prawie 60 proc. przedsiębiorców spodziewa się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność ich firm, a ponad 40 proc. jest przekonanych, że skutki konfliktu nie będą bardzo odczuwalne. Większość firm nie obserwuje odpływu pracowników z Ukrainy – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych będą musiały prowadzić jawny rejestr umów, także umów o pracę, w tym o wynagrodzeniu za pracę. RPO sygnalizuje, że zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w ich sferę prywatności.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Prawo cywilne Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka „na rękę” wyniesie 1217,98 zł, bo MF zaniechał od niej poboru podatku – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Od momentu rozpoczęcia epidemii w Polsce pracodawcy korzystają z tymczasowego rozwiązania, jakim jest polecenie wykonywania pracy zdalnej. Rząd opublikował nowy projekt ustawy, który ma ją uregulować, w tym prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Z kodeksu pracy zniknąć ma natomiast telepraca, która obecnie nie ma realnego zastosowania.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Prawo pracy BHP
W czwartek, 31 marca 2022 r., upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących taką pracę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Ubezpieczenia społeczne
Każdy, kto skończył 18 lat, może wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), czyli terytorialnej służby wojskowej - część z tych osób jeszcze się uczy i o ile w spokojnych czasach niespecjalnie koliduje to z codziennymi obowiązkami, to w sytuacji, gdy "terytorialsów" postawiono w stan gotowości, może spowodować problemy z egzaminami lub klasyfikacją.
Monika Sewastianowicz
14.03.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Nie każdy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tak zwanej "trzynastki". Oprócz posiadania statusu pracownika i zatrudnienia w sektorze publicznym, trzeba faktycznie przepracować w roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Prawodawca przewidział jednak wyjątki, które łagodzą wymóg dotyczący okresu pracy.
Dorian Lesner
14.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy - ustawa już obowiązuje

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje ustawa, którą w sobotę ostatecznie uchwalił Sejm.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Świadczenia rodzinne, 500 plus, dobry start oraz rodzinny kapitał opiekuńczy, ewentualnie dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – taką pomoc dla rodzin z dziećmi, uchodźców z Ukrainy przewiduje uchwalona w sobotę ostatecznie przez Sejm ustawa. Prawnicy studzą emocje. Pomagać trzeba, ale z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, współpracą z partnerami ukraińskimi i z rozwagą w wydawaniu pieniędzy - mówią.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2022
Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Aż 49 proc. ankietowanych polskich pracowników przyznaje, że zdarzyło im się obgadywać swojego szefa za plecami. Ponad 39 proc. z nas przynajmniej raz wyszło wcześniej z pracy, podając nieprawdziwy powód, a 28 proc. celowo unikało obowiązków służbowych - wynika z badania przeprowadzonego przez LiveCareer Polska.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2022
Rynek Prawo pracy

Paulina Biskup: Refundacja pracownikom kosztów pracy zdalnej bez PIT

PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wypłacane przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu pracownikom wykonującym pracę zdalną w formie ryczałtu za zwiększone koszty prądu i wody oraz koszty dostępu do internetu, zakupu sprzętu elektronicznego, biurka i fotela, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Na pracodawcy nie ciążą więc obowiązki płatnika z tego tytułu – mówi radca prawny Paulina Biskup.
Wiesława Moczydłowska
12.03.2022
PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., dotyczącego różnicowania świadczeń różnym grupom opiekunów osób z niepełnosprawnością, uzależniona jest od reformy systemu orzecznictwa, nad którą wciąż trwają prace. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od lat udziela tej samej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy. Projekt nowego systemu ma pojawić się wiosną tego roku.
Beata Dązbłaż
12.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników. Działania mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, m.in. edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie reguluje sytuacji osób, które przyjechały do Polski np. 22 lutego w odwiedziny do rodziny i miały wrócić na Ukrainę po 24 lutego. Ich wykluczenie, podobnie jak i osób, które wjechały na terytorium RP nie bezpośrednio z terytorium Ukrainy, skutkować będzie pozbawieniem tych obywateli wielu świadczeń.
Anna Wierzchowska
11.03.2022
Ubezpieczenia społeczne Ukraina
W styczniu 2022 roku ZUS wypłacił 53,2 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 212 461,3 tys. zł. Ich przeciętna wysokość wynosiła 3 996,71 zł. To więcej niż w styczniu 2021 roku, gdy Zakład wypłacił 48,7 tys. zasiłków pogrzebowych w łącznej wysokości 194 406,1 tys. zł i więcej niż w grudniu 2021 r., gdy wypłaconych zostało 36,4 tys. zasiłków na kwotę 145 360,3 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2022
Ubezpieczenia społeczne
Zwolniony policjant ma tylko 7 dni na stawienie się do służby po uprawomocnieniu się wyroku sądu uchylającego decyzję o zwolnieniu. Jeśli w tym terminie nie zgłosi gotowości niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu. Tymczasem policjanci najczęściej nie są w stanie określić daty prawomocności korzystnego dla nich orzeczenia.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 14,7 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet. Natomiast przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 8,9 proc. wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenie brutto kobiet – podał w piątek GUS. Luka płacowa w Polsce w październiku 2020 roku wyniosła 4,8 proc.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
Polska złamie decyzję wykonawczą Rady (UE) nr 382, jeśli ograniczy pomoc udzielaną uchodźcom jedynie do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Zdaniem prawników, Polska nie ma prawa sama określać definicji tych, którym pomaga, bo decyzja Rady ma być stosowana bezpośrednio. Jeśli nie zmienimy specustawy, sprawa może się skończyć dla nas nawet w Trybunale Sprawiedliwości. Możemy też nie otrzymać z UE pieniędzy na pomoc uchodźcom.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
Wiele osób zastanawia się obecnie, jak może pomóc obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy – tym przybywającym do Polski po raz pierwszy i tym, którzy już wcześniej mieszkali w naszym kraju. Dotyczy to również osób zatrudniających pracowników z Ukrainy. Pracodawcy dysponują w tym zakresie możliwością skorzystania ze szczególnego sposobu wsparcia pracowników – zapomogi.
Piotr Zaremba
10.03.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy
Pracodawcy mają problem z zapełnieniem luki kadrowej po odejściu Ukraińców, którzy wrócili do kraju, by walczyć w obronie ojczyzny, a rząd nie zamierza wydłużać listy państw, których obywatele mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia. Na szczęście Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce przed 24 lutego 2022 r., będą korzystali z automatycznego przedłużenia pobytu, ale tylko do końca br.
Grażyna J. Leśniak
10.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Osoby, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej, będą mogły wnioskować o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy – przewiduje ustawa, którą w środę, 9 marca, uchwalił Sejm. Zmiana przepisów ma uchronić osoby wnioskujące przed utratą pracy, gdyby okazało się, że nie spełnia niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Pierwsze zwaloryzowane w marcu 2022 roku świadczenia, m.in. emerytury i renty, trafiły na konta świadczeniobiorców – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o około 14,7 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce pyta o możliwość pracy zdalnej z uwagi na chęć powrotu do swojej ojczyzny. Zdaniem prawników i analityków rynku pracy, pracodawcy powinni zacząć badać rynki w innych państwach, analizować przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe tam obowiązujące i możliwości, na jakich praca zdalna może być wykonywana, o ile nie chcą stracić pracowników.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
PIT Rachunkowość Ukraina
W Polsce już pracuje 600 lekarzy z Ukrainy, ale będzie mogło więcej. Ich pomoc jest bardzo potrzebna, bo nasz system ochrony zdrowia już od lat boryka się z niedoborem medyków, a pacjentów przybędzie. Ale specustawa dotycząca legalizacji w Polsce obywateli z Ukrainy nie rozwiązuje dobrze wszystkich problemów. Z jednej strony zwalnia ich z obowiązku znajomości języka polskiego, z drugiej nie zobowiązuje do jego nauki.
Jolanta Ojczyk
09.03.2022
Zawody medyczne Ukraina
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT. Chodzi w niej m.in. o rozliczanie i pobór zaliczek na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ustawa obniża przy okazji podatek od wydobywania miedzi, który płaci KGHM oraz zapewnia środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Sobczak
08.03.2022
PIT Polski Ład
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego - wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
Grzegorz Łyjak
08.03.2022
Prawo pracy RODO