Prawo.pl
W 2023 r. wynagrodzenia sędziów, prokuratorów i innych grup zawodowych, których płace są od nich uzależnione, wyliczane będą poprzez podstawę wskazaną w ustawie okołobudżetowej, a nie tak jak to wynika z Prawa o ustroju sądów powszechnych i Prawa o prokuraturze. W praktyce zamiast ok. 20 proc. podwyżek mogą liczyć na 7,8 proc.
Patrycja Rojek-Socha
01.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Przepisy kodeksu pracy o pracy zdalnej mają wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania. W tym samym czasie uchylony zostanie przepis z ustawy covidowej, ale nowe, kodeksowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy. Sejm uchwalił w czwartek odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy. Pracodawcy będą mogli też wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Prawo pracy
Rząd i posłowie nie chcą, by w pracy obowiązywała zasada „zero tolerancji” albo – jak mówią pracodawcy – „pełna trzeźwość”. Sejm uchwalił przepisy, dzięki którym do pracy, np. przy maszynie w przemyśle, będzie mógł zasiąść „wczorajszy” pracownik. Pracodawca będzie musiał dopuścić do pracy tego, u którego zawartość alkoholu w organizmie wyniesie poniżej 0,2‰ stężenia alkoholu we krwi albo 0,1 mg stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Prawo pracy BHP

Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Domowe finanse PIT Rachunkowość
IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci pomniejszenia w zeznaniu rocznym podstawy opodatkowania o wartość dokonywanych wpłat. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.
Krzysztof Kaźmierski
01.12.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Zaledwie 3 na 10 badanych szuka obecnie nowej pracy, a co trzeci respondent wskazuje, że obecny pracodawca nie zaspokaja jego potrzeby rozwoju i docenienia – wynika z opracowania „Ewolucja HR – OLX Praca. Know How 2023”. Co jest katalizatorem, który sprawia, że pracownicy decydują się na odejście z pracy i podjęcie się nowej?
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Rynek Prawo pracy
Polacy wciąż nie zachowują dostatecznej ostrożności w miejscu pracy. W ubiegłym roku wypadkom w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych uległo blisko 69 tys. osób - wynika z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy w 2021 roku”. To o 9,6 proc. więcej niż w 2020 roku.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Prawo pracy BHP
Ludzie skarżą się na konstrukcję nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy Polskiego Ładu. Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniono od osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie uwzględniono osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy Polski Ład
Instytucja odmowy dokonania kontrasygnaty skarbnika gminy jest w praktyce martwa. W ciągu ostatnich 12 lat, regionalne izby obrachunkowe zanotowały raptem 20 takich zdarzeń. Przypadki dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika są całkowicie incydentalne. Powodem jest krucha pozycja ustrojowa skarbnika, który może być odwołany w każdym czasie, bez uzasadnienia.
Robert Horbaczewski
01.12.2022
Środowisko Prawo pracy Poprawmy prawo
Mężczyźni mogą wypłacić lwią część oszczędności zgromadzonych w PPK jeszcze przed przejściem na emeryturę. Jednocześnie przez 5 lat nie odłożą nawet złotówki na starość. Zdaniem prawników, to efekt dziurawego systemu i niepowiązania przepisów z wiekiem emerytalnym. Czy zmieniać przepisy? Opinie są podzielone. Ci, którzy są temu przeciwni, twierdzą, że nic to nie da. Bo kryzys i inflacja nie powstrzyma ludzi przed wypłatami.
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Chociaż projekt zmian w Kodeksie pracy wynikających z wdrożenia dwóch dyrektyw unijnych nadal nie został przyjęty, to jego zapisy budzą duże zainteresowanie na rynku pracy. Według ekspertów, szeroka implementacja dyrektywy to z jednej strony nowe, oczekiwane przez pracowników uprawnienia, z drugiej natomiast szereg wyzwań dla firm ich zatrudniających, na które warto się odpowiednio wcześnie przygotować.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2022
Prawo pracy Prawo europejskie

Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Drugi kwartał 2022 roku w Polsce zakończył się z prawie 150 tys. nieobsadzonych miejsc pracy – wynika z danych GUS. Problem z deficytem pracowników może być jednym z kluczowych wyzwań pracodawców również w kolejnych latach. Warto więc rozważyć otwarcie organizacji na wykorzystanie kompetencji i potencjału osób z niepełnosprawnościami, z których aż 2,3 mln pozostawało biernymi zawodowo w II kwartale br.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Senat wniósł poprawkę skreślającą przepisy ustawy okołobudżetowej zmieniające zasady obliczania wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i sędziów Sądu Najwyższego w 2023 r. Pozostawił jednak sztywną podstawę wyliczenia płac dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Teraz sprawę rozstrzygnie Sejm, a związkowcy prokuratorscy podkreślają, że liczą na głos Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
30.11.2022
Prokuratura Prawo pracy
W sobotę, 17 grudnia br., minie rok, od kiedy Polska powinna wdrożyć unijną dyrektywę o sygnalistach. Z kolei 1 i 2 sierpnia br. minął termin implementacji dwóch innych dyrektyw unijnych, których wdrożenie oznaczałoby bardzo korzystne zmiany dla pracowników i pracujących rodziców. Przepisów dotąd nie ma, choć na przygotowanie tych ostatnich Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej miało dwa lata.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2022
Prawo pracy
Przepisy ustawy emerytalnej nie przewidziały korzystnego przeliczenia stażu pracy kolejarzy do emerytury takiego jak górnikom. A zatem sposób liczenia okresu zatrudnienia na kolei nie ma zastosowania przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.11.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Przepisy nie regulują uprawnień pracowniczych wolontariuszy działających w ramach cywilnych grup poszukiwawczo-ratowniczych. Według RPO, wydaje się uzasadnione, aby i oni mieli prawo do zwolnienia od pracy na czas np. udziału w akcji ratowniczej lub poszukiwawczej i na wypoczynek po akcji. Inny problem dotyczy sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
W wyniku zmian na rynku pracy, firmy coraz częściej pochylają się nad nowymi benefitami, modelami pracy i strategiami zatrudnienia. Z kolei specjaliści poszukują ciekawych możliwości rozwoju, oferujących im większą elastyczność. Na popularności zyskuje model „work from anywhere” zakładający pracę zdalną z dowolnego miejsca na świecie. Początkowo wdrażany na Zachodzie, obecnie testowany jest także przez część polskich pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2022
Prawo pracy
Zmiana zakresu czynności pracownika może być dokonana przez pracodawcę jednostronnie, jeżeli nie prowadzi do zmiany rodzaju pracy określonej w umowie o pracę. W przypadku, gdy zmienione zadania miałyby obejmować przynajmniej w części inną rodzajowo pracę niż dotychczasowa – wykraczać zatem poza rodzaj pracy – konieczna jest zmiana umowy poprzez wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie zmieniające.
Anna Sokołowska Marek Rotkiewicz
29.11.2022
Prawo pracy
Niejasna kwestia podporządkowania pracowniczego i brak dowodów na świadczenie pracy przemawiały za uznaniem, że jedynym powodem zawarcia umowy było uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Na niekorzyść wpłynął też fakt, że pracodawca nie miał wiedzy o warunkach pracy. Sąd uznał, że sama umowa o pracę i potwierdzenie przelewu wypłaty, to za mało, by uznać, że umowa nie została zawarta dla pozoru.
Dorian Lesner
29.11.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nawet w trudniejszych czasach pod względem gospodarczym znajdują się pracodawcy, którzy rozważają wprowadzenie lub restrukturyzację oferowanych pracownikom świadczeń pracowniczych. Jednym z tych świadczeń są nagrody jubileuszowe. Pojawiają się jednak pytania, czy taka nagroda musi zostać zawsze wypłacona w pieniądzu, czy też możliwe jest przyznanie jej w innej postaci np. sztabki złota.
Marcin Wojewódka
29.11.2022
Domowe finanse Prawo pracy
W Polsce trzeba zatrudnić 147 tys. specjalistów IT, żeby udział tego sektora w naszej gospodarce był na tym samym poziomie, co w Unii Europejskiej – wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Software Development Association Poland. Obecnie specjaliści IT stanowią ok. 3,5 proc. wszystkich zatrudnionych, przy średniej w UE wynoszącej 4.5 proc. To jeden z niższych wyników w UE.
Grażyna J. Leśniak
28.11.2022
Rynek Prawo pracy
W efekcie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, od 9 stycznia 2020 r. ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie jest przeszkodą w otrzymaniu świadczenia pielęgnacyjnego. W praktyce jednak znów różnicuje się opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w zależności od tego, czy złożyli wniosek o rentę przed 1 stycznia 2022 r. czy po tej dacie.
Beata Dązbłaż
28.11.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
O wiek niby się nie pyta, ale często się zdarza, że ktoś, kto jest młody i aspiruje na wysokie stanowisko, nie otrzyma go nie ze względu na brak kompetencji, lecz przez zjawisko znane jako adultyzm. Z kolei starszy pracownik może nie być w stanie odnaleźć się w młodym zespole w związku z zachowaniem kolegów, noszącym znamiona tzw. ageizmu. Pytanie więc, czy problem dyskryminacji ze względu na wiek jest w ogóle zauważalny w naszym życiu zawodowym.
Grażyna J. Leśniak
28.11.2022
Rynek Prawo pracy
Oddziaływanie czynników szkodliwych na pracownika może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Pracodawca musi więc stosować środki zapobiegawcze oraz przeprowadzać badania i pomiary tych czynników. Analiza warunków pracy oraz ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać wszystkie czynniki środowiska pracy.
Roman Majer Dorian Lesner
28.11.2022
BHP
Początek kariery zawodowej wiąże się ze specyficznym rozliczaniem urlopu. Pracownik nie nabywa go w chwili zatrudnienia w wymiarze proporcjonalnym, ale wypracowuje prawo do wypoczynku po każdym miesiącu pracy. Ten szczególny sposób nabywania urlopu dotyczy tylko pierwszego roku kalendarzowego zatrudnienia – podstawowym błędem byłoby stosowanie go przez pierwszy rok pracy.
Marek Rotkiewicz
28.11.2022
Prawo pracy

Do poprawy cała masa przepisów – nie tylko podatkowych

Prawnicy Ordynacja CIT Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Wydawało się, że Polski Ład został już poprawiony. Nic bardziej mylnego. Od stycznia pracodawców, którzy wypłacają wynagrodzenia do 10-go następnego miesiąca, czekają kolejne problemy. Przez zmianę przepisów będą musieli ciągle korygować rozliczenia dwa miesiące wstecz. Pilnej poprawy wymagają przepisy z niemal każdej dziedziny prawa. Ruszamy, z trzecią już edycją akcji „Poprawmy prawo” - za najlepsze zgłoszenia Czytelników przyznamy dostępy do LEX.
Krzysztof Koślicki
28.11.2022
Prawnicy Ordynacja CIT Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Polacy wykorzystują teleporady do nadużywania L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Według danych GUS, w 2021 roku zrealizowano aż 48,6 mln teleporad w opiece podstawowej oraz 14,6 mln w opiece specjalistycznej. Teleporady są obecnie dostępne dla każdego, u kogo występują podejrzenia choroby. Teleporady to bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba wychodzić z domu, ale niestety mimo wielu ułatwień, możliwość ta rodzi także nadużycia.
Grażyna J. Leśniak
26.11.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wykonywanie zawodu aktora teatralnego jest pracą w stałym naświetleniu oraz w temperaturze wytwarzanej przez reflektory. Jednak sąd nie uwzględnił odwołania aktora od decyzji ZUS, gdyż ustawodawca nie wskazał prac w środowisku oświetlenia sztucznego, temperatury - jako prac wykonywanych w warunkach szczególnych czy o szczególnym charakterze. Wcześniejszą emeryturę mogą pobierać tylko aktorki, a także tancerze, akrobaci, komicy czy kaskaderzy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.11.2022
Emerytury i renty Prawo pracy BHP
Uchwalona niedawno ustawa nazywana Lex Czarnek zliberalizuje przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli w przedszkolach publicznych. Częściej można będzie zatrudniać osobę, która nie jest nauczycielem. Związkowcy obawiają się jednak, że to furtka, by zatrudniać nauczycieli przedszkolnych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, czyli mniej korzystnych.
Monika Sewastianowicz
26.11.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy
Z raportu "Kobiety w branży prawniczej” wynika, że aż 85 proc. respondentek doświadczyło pomniejszania swoich kompetencji ze względu na płeć. O tym, co zrobić, by to się zmieniło, dyskutowano podczas konferencji „Kobieta w branży prawniczej”, poświęconej sytuacji zawodowej i szansom na sukces kobiet-prawniczek.
Monika Sewastianowicz
25.11.2022
Prawnicy Prawo pracy

Czy należy przychodzić do pracy będąc przeziębionym?

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Zmienna aura jesienno-zimowa sprzyja zachorowaniom. Objawy przeziębienia, takie jak katar czy kaszel, zwykle nie przeszkadzają pracownikom w stawianiu się w pracy. Co więcej, niekiedy stanowi to powód do dumy. Proszę zauważyć i docenić - zdaje się mówić przełożonemu pracownik - że pomimo choroby, nie szczędząc zdrowia, stawiam się w robocie, aby wypełnić swój pracowniczy obowiązek.
Maciej Ambroziewicz
25.11.2022
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne