Prawo.pl

Będą podwyżki dla pracowników KRUS

Domowe finanse Prawo pracy
Resort rolnictwa pracuje nad rozporządzeniem, które ma podnieść wynagrodzenie zasadnicze pracowników KRUS do co najmniej poziomu minimalnego wynagrodzenia. Zmiany mają umożliwić przyznanie podwyżek pozostałym pracownikom KRUS w ramach zwiększonych środków na wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej na rok 2022.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Firmy transportowe w Polsce świadczące usługi międzynarodowe mają problem ze swoimi kierowcami będącymi obywatelami Ukrainy, którym skończyła się ważność wizy. Nie mogą ich wysłać w trasę poza Polskę, bo ich pobyt na terytorium strefy Schengen jest nielegalny. Według MSWiA, Ukraińcy powinni złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. To jednak nie wystarczy do legalizacji ich pobytu w innym państwie.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię - 22 245 61 05 - dla pracodawców, którzy będą mieli pytania dotyczące zgłaszania ofert pracy dla obywateli Ukrainy – poinformował resort w czwartek. Dyżurni eksperci będą odpowiadać na pytania i wątpliwości. Pytania będzie też można kierować drogą mailową na adres pracaua@mrips.gov.pl.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Po trudnym 2020 roku, ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę na rynku usług HR. Wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, mimo że ich liczba nieznacznie spadła. Największe rekordy odnotowały jednak usługi rekrutacyjne – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Rynek Prawo pracy HR
Każdego dnia do Polski docierają nowe informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie i wywołują emocje, które odbijają się również na relacjach w panujących w firmach. Pracodawcy przeciwdziałają konfliktom na tle politycznym, do których dochodzi w zespołach. Ich inicjatorom grożą zwolnienia, na które zdecydowali się już niektórzy przełożeni.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy BHP Ukraina
Trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego powzięło wątpliwość, czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po dniu wejścia w życie ustawy, po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca. W przepisach nigdzie nie jest zaznaczony czas konieczny do uzyskania takiej emerytury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2022
Emerytury i renty

Specustawa nie dla wszystkich obywateli Ukrainy

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaczęła już obowiązywać. Pomimo zgłoszonych przez Senat poprawek, mających na celu objęcie ochroną szerszej grupy osób, nadal nie reguluje ona sytuacji tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski inną drogą, aniżeli przez granicę ukraińsko-polską. Wyłączeni są zatem ci, którzy do Polski przyjechali przez np. Mołdawię, Rumunię, Węgry czy Słowację.
Anna Wierzchowska
17.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
W pierwszym kwartale 2023 r. rząd chce objąć wszystkie umowy zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów. Zapisał to w Krajowym Programie Reform 2022/2023. To oznacza, że zleceniobiorcy na rękę dostaną o 13,71 proc. mniej. Wzrośnie też obciążenie pracodawców. Może to spowodować odpływ ludzi do szarej strefy albo wypychanie ich na działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na wortalu publicznych służb zatrudnienia pojawiła się nowa zakładka adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Dostępna również w języku ukraińskim zakładka Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy – zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, a także pomocy w innych obszarach.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Od 1 marca 2022 roku wzrósł próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które otrzymują miesięcznie świadczenia do 1896,13 zł brutto – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Informacja o niekaralności nauczyciela ma jawny charakter

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO
W orzecznictwie na gruncie udostępniania informacji publicznej wskazuje się, że informacja o niekaralności nauczyciela pozostaje w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, a w konsekwencji ma jawny charakter i nauczyciel w tym zakresie nie korzysta z ochrony prywatności - wyjaśnia Joanna Lesińska, ekspert w LEX Prawo Oświatowe.
Joanna Lesińska
16.03.2022
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO

Nie wiadomo, czy rejestr umów "500 plus" zwalczy patologie, na pewno przysporzy kłopotów i pracy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Od 1 lipca wszystkie podmioty publiczne będą musiały zgłaszać do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów umowy o wartości powyżej 500 zł. Według samorządowców, rejestr nie ma większego sensu i tylko przysporzy pracy. Prawnicy zwiastują liczne kłopoty z realizacją obowiązku, już od momentu kwalifikowania umowy do rejestru, po przepisy RODO. Zaniepokojony jest też Rzecznik Praw Obywatelskich.
Robert Horbaczewski
16.03.2022
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Pracodawcy wciąż nie wiedzą, jakich dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce mają żądać od obywateli Ukrainy, którzy wjechali do naszego kraju po 24 lutego 2022 r., by móc ich legalnie zatrudnić. Zdaniem prawników, komfortową sytuacją jest, gdy cudzoziemiec ma ważny paszport biometryczny z pieczątką wjazdową lub zwykły paszport z pieczątką wjazdową, albo - pomimo braku takich dokumentów - złoży wniosek o nadanie numeru PESEL.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Projekt dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków narusza zasady subsydiarności, bo ingeruje w materię należącą do kompetencji państw członkowskich UE oraz zasadę proporcjonalności – uważa polski rząd. Takie stanowisko zaprezentowała Marlena Maląg w poniedziałek na posiedzeniu Rady EPSCO.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2022
Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Polski Ład i ZUS dzielą skarbówkę na "lepszych" funkcjonariuszy i "gorszych" urzędników

PIT Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej nie muszą płacić składki zdrowotnej od nagród i trzynastek. Taką interpretację wydał ZUS dla Krajowej Administracji Skarbowej i przekazał do wszystkich swoich oddziałów w kraju. Zdaniem prawników, choć interpretacja jest zgodna z prawem, to wyłączenie jest niesprawiedliwe dla pracujących w KAS cywili i nie znajduje uzasadnienia zwłaszcza po wejściu w życie Polskiego Ładu.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2022
PIT Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Fikcyjne zatrudnienie, czyli tylko pozorne zawarcie umowy o pracę, nie może stanowić podstawy do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami pracowników. Głównym celem zawarcia umowy o pracę winno być nawiązanie stosunku pracy, a jedynie rezultatem i pośrednim celem zatrudnienia jest uzyskanie korzyści - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi oceniając decyzję ZUS.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2022
BHP Ubezpieczenia społeczne
Prawie 60 proc. przedsiębiorców spodziewa się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność ich firm, a ponad 40 proc. jest przekonanych, że skutki konfliktu nie będą bardzo odczuwalne. Większość firm nie obserwuje odpływu pracowników z Ukrainy – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych będą musiały prowadzić jawny rejestr umów, także umów o pracę, w tym o wynagrodzeniu za pracę. RPO sygnalizuje, że zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w ich sferę prywatności.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Prawo cywilne Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka „na rękę” wyniesie 1217,98 zł, bo MF zaniechał od niej poboru podatku – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Od momentu rozpoczęcia epidemii w Polsce pracodawcy korzystają z tymczasowego rozwiązania, jakim jest polecenie wykonywania pracy zdalnej. Rząd opublikował nowy projekt ustawy, który ma ją uregulować, w tym prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Z kodeksu pracy zniknąć ma natomiast telepraca, która obecnie nie ma realnego zastosowania.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Prawo pracy BHP
W czwartek, 31 marca 2022 r., upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących taką pracę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2022
Ubezpieczenia społeczne
Każdy, kto skończył 18 lat, może wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), czyli terytorialnej służby wojskowej - część z tych osób jeszcze się uczy i o ile w spokojnych czasach niespecjalnie koliduje to z codziennymi obowiązkami, to w sytuacji, gdy "terytorialsów" postawiono w stan gotowości, może spowodować problemy z egzaminami lub klasyfikacją.
Monika Sewastianowicz
14.03.2022
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Nie każdy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tak zwanej "trzynastki". Oprócz posiadania statusu pracownika i zatrudnienia w sektorze publicznym, trzeba faktycznie przepracować w roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Prawodawca przewidział jednak wyjątki, które łagodzą wymóg dotyczący okresu pracy.
Dorian Lesner
14.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy - ustawa już obowiązuje

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje ustawa, którą w sobotę ostatecznie uchwalił Sejm.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Świadczenia rodzinne, 500 plus, dobry start oraz rodzinny kapitał opiekuńczy, ewentualnie dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – taką pomoc dla rodzin z dziećmi, uchodźców z Ukrainy przewiduje uchwalona w sobotę ostatecznie przez Sejm ustawa. Prawnicy studzą emocje. Pomagać trzeba, ale z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, współpracą z partnerami ukraińskimi i z rozwagą w wydawaniu pieniędzy - mówią.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2022
Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Aż 49 proc. ankietowanych polskich pracowników przyznaje, że zdarzyło im się obgadywać swojego szefa za plecami. Ponad 39 proc. z nas przynajmniej raz wyszło wcześniej z pracy, podając nieprawdziwy powód, a 28 proc. celowo unikało obowiązków służbowych - wynika z badania przeprowadzonego przez LiveCareer Polska.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2022
Rynek Prawo pracy

Paulina Biskup: Refundacja pracownikom kosztów pracy zdalnej bez PIT

PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wypłacane przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu pracownikom wykonującym pracę zdalną w formie ryczałtu za zwiększone koszty prądu i wody oraz koszty dostępu do internetu, zakupu sprzętu elektronicznego, biurka i fotela, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Na pracodawcy nie ciążą więc obowiązki płatnika z tego tytułu – mówi radca prawny Paulina Biskup.
Wiesława Moczydłowska
12.03.2022
PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., dotyczącego różnicowania świadczeń różnym grupom opiekunów osób z niepełnosprawnością, uzależniona jest od reformy systemu orzecznictwa, nad którą wciąż trwają prace. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od lat udziela tej samej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy. Projekt nowego systemu ma pojawić się wiosną tego roku.
Beata Dązbłaż
12.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników. Działania mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, m.in. edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2022
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna