Wynagrodzenia pracowników RIO kształtowane są dwojako. Wynagrodzenia prezesów i członków Kolegium ustalane są na podstawie kwoty bazowej, która ustalana jest ustawą budżetową, pozostali na podstawie tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która ustalana jest rozporządzeniem.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb zakłada zmianę tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Jest to związane z dodatkowymi pieniędzmi dla RIO zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2023.  Umożliwią one podwyższenie wynagrodzeń o 7,8 proc. pracownikom izb nieobjętym mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Zgodnie z projektem podwyższenie wynagrodzeń nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.
- Zaproponowane maksymalne stawki nie powodują automatycznych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych pracowników – zaznacza w uzasadnieniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawdź w LEX: II PK 163/12, Kryteria wysokości wynagrodzenia etatowych członków kolegium regionalnych izb obrachunkowych. - Wyrok Sądu Najwyższego >>

Skutki finansowe podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, a co za tym następuje dodatku funkcyjnego, zostaną sfinansowane w ramach budżetu regionalnych izb obrachunkowych.

 

 

Wyższe kwoty w widełkach

Nowe minimalne i maksymalne stawki ma kształtować się od kwoty 2.000 zł - 3.500 zł w I kategorii zaszeregowania do kwoty 2.920 zł - 8.140 zł w XVIII kategorii zaszeregowania. Zgodnie z projektem tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ma kształtować się następująco:

I 2000 – 3500
II 2020 – 3600
III 2030 – 3730
IV 2040 – 3860
V 2070 – 4010
VI 2100 – 4200
VII 2130 – 4580
VIII 2150 – 4710
IX 2190 – 4840
X 2250 – 5090
XI 2320 – 5350
XII 2390 – 5610
XIII 2460 – 5930
XIV 2540 – 6320
XV 2620 – 6710
XVI 2720 – 7150
XVII 2810 – 7580
XVIII 2920 – 8140

 

RIO potrzebuje większego budżetu

Mirosław Legutko, prezes RIO w Krakowie i jednocześnie przewodniczący Krajowej Rady RIO wskazuje, że podwyżka płacy minimalnej, plus podniesienie kwoty bazowej jest pewnym wsparciem finansowym dla pracowników. Ale nie rozwiązuje jednak problemu systemowego – niskich płac w tej instytucji.

Czytaj w LEX: Działalność regionalnych izb obrachunkowych w aspekcie kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego >>

W konsekwencji odejść kontrolerów RIO do m.in. jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zostają skarbnikami lub zajmują wysokie stanowiska w pionach finansowych zarówno w urzędach miast, jak i dużych jednostek budżetowych.  

- Profesjonalnej administracji publicznej nie da się budować za małe pieniądze. A przecież, oprócz zwolnień pracowników z powodu niskich zarobków dochodzi też do naturalnej wymiany kadr wynikającej z nabycia uprawnień emerytalnych. Prezesi RIO muszą mieć pieniądze na ściągnięcie  z rynku  wartościowych pracowników -mówi Mirosław Legutko.

Czytaj w LEX: Kontrola i nadzór jednostek samorządu terytorialnego ze strony regionalnych izb obrachunkowych >>

Z danych udostępnionych przez MSWiA w uzasadnieniu projektu rozporządzenia wynika, że w 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników izb (bez nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych), w tym prezesów, członków kolegiów, naczelników wydziałów wyniosło 5 383 zł. Natomiast po uwzględnieniu środków wypłaconych pracownikom RIO w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego, przyznanych izbom wyłącznie w 2021 r. średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 713 zł.

Czytaj w LEX: Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnych izb obrachunkowych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a zadania Najwyższej Izby Kontroli >>