Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do tego okresu wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takim szczególnym okresem jest również czas odbywania służby wojskowej (art. 313 ustawa o obronie Ojczyzny).

 

Po odbyciu służby miesiąc na zgłoszenie się do pracy

Ustawodawca odrębnie uregulował sytuację prawną pracownika w zależności od rodzaju pełnionej służby wojskowej.

Pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Inaczej potraktowano pracownika, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej (a zatem już bez wyłączenia zasadniczej służby wojskowej), podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby. Takim pracownikom czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę.

Ustawodawca wskazał również, że pracownikowi, który podjął pracę po upływie 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Ustawodawca odrębnie określił zatem sytuację prawną pracownika, który podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy w ciągu 30 dni od zwolnienia z czynnej służby wojskowej, a inaczej pracownika, który podjął w ciągu 30 dni pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy. Jeśli weźmie się pod uwagę, że według art. 130 u.o.o. czynna służba wojskowa polega na pełnieniu: zasadniczej i terytorialnej służby wojskowej, a także służby w aktywnej rezerwie i w trakcie odbywania ćwiczeń oraz zawodowej służby wojskowej, jak też w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, to widoczne jest, że zakres zastosowania powyższego przepisu jest bardzo szeroki. W pierwszym przypadku czas odbywania służby wojskowej „wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy”, w drugim „wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę”. Takie same uprawnienia przysługują pracownikowi, który podjął pracę po upływie 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej.

Trzeba przy tym podkreślić, że okres 30 dni na podjęcie pracy ma charakter terminu zwitego prawa materialnego. Dopuszczalne jest jednak uznanie, że został on zachowany, jeśli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (art. 313 ust. 4 u.o.o.). Przy czym taką przyczyną nie jest likwidacja zakładu pracy.

Przeczytaj także:

 

Wpis okresu służby do książeczki wojskowej

Poprzednio obowiązująca ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej określała książeczkę wojskową jako wojskowy dokument osobisty, który był wydawany w ramach kwalifikacji wojskowej. Ustawa o obronie Ojczyzny takiego charakteru książeczce nie nadaje. Książeczka nie jest już wydawana w trakcie kwalifikacji wojskowej, a tylko np. żołnierzowi dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, po odbyciu szkolenia podstawowego w wymiarze do 28 dni i złożeniu przysięgi wojskowej (art. 143 ust. 2 pkt 1 u.o.o.), żołnierzowi terytorialnej służby wojskowej albo aktywnej rezerwy, po złożeniu przysięgi wojskowej (art. 173 ust. 2 i art. 246 ust. 2 u.o.o.). W książeczce wojskowej oprócz danych identyfikujących żołnierza jak dane osobowe, czy stopień wojskowy, wpisuje się także informacje dotyczące pełnionej służby wojskowej. Z tego należy wnosić, że na tej podstawie pracodawca samorządowy może ustalać staż pracy pracownika samorządowego, który po odbyciu czynnej służby wojskowej powrócił do świadczenia pracy.