Pytanie:
Pracownik samorządowy odbył zasadniczą służbę wojskową w okresie od 11 kwietnia 1984 r. do 26 marca 1987 r. Wcześniej nie pracował, pierwszą pracę podjął 8 września 1988 r. Obecny pracodawca zatrudnia go od 1 listopada 2016 r. W regulaminie wynagradzania pracodawcy istnieje zapis, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownik przedłożył tylko książeczkę wojskową z wpisem dotyczącym okresu czynnej służby wojskowej.

  • Czy ten zapis jest zgodny z art 120 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Jeśli okres ten podlega zaliczeniu do stażu pracy, na podstawie jakiego dokumentu należy to zrobić?

Odpowiedź:
Okres odbywania zasadniczej służby wojskowej należy zaliczyć pracownikowi samorządowemu do stażu pracy, od którego zależy nabywanie uprawnień pracowniczych. Książeczka wojskowa jest odpowiednim dokumentem potwierdzającym odbycie służby.

Staż pracy a służba wojskowa

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s.,do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Odrębnym przepisem jest w tym przypadku art. 120 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - dalej u.p.o.Jak zatem wynika z u.p.o., pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej:

  • a) podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (art. 120 ust. 1 u.p.o.),
  • b) podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę (art. 120 ust. 2 u.p.o.).
  • c) Z kolei trzeci przypadek normuje wspomniany w treści pytania art. 120 ust. 3 u.p.o. Stanowi on, że pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę. W praktyce oznacza to, że analogicznie jak wskazuje art. 120 ust. 2 u.p.o., jeżeli podjęcie pracy przypada po upływie 30 dni od zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do stażu pracy, od którego zależy nabywanie uprawnień pracowniczych, za wyjątkiem uprawnień uzależnionych od stażu zakładowego. Ponieważ prawo do dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej pracownicy samorządowi nabywają na zasadach ogólnie obowiązujących, okres odbywania służby wojskowej przez zatrudnionego, o którym mowa w pytaniu podlega zaliczeniu do stażu pracowniczego.

Co się zaś tyczy przedłożonej przez pracownika książeczki wojskowej, to dokonane w niej wpisy dokumentują okres służby w wojsku i na tej podstawie pracodawca może ustalać staż pracy