Nowe przepisy, które wejdą w życie 10 sierpnia 2018 r., ujednolicają oraz doprecyzowują regulacje w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń.

Pytanie użytkownika
Serwisu BHP

 • Jakich uprawnień powinien wymagać pracodawca od nowozatrudnianego pracownika, który będzie operatorem wózka jezdniowego po 10 sierpnia 2018 r.?
 • Czy po 10 sierpnia 2018 r. pracodawca może lub powinien wystawiać jeszcze imienne pozwolenia do prowadzenia wózka?
 • Czy wszystkie kwalifikacje operatorów wózków widłowych są do ponownego uzyskania?
 • Skąd pracodawca ma wiedzieć, czy uprawnienia nabyte przez pracownika są wykonane w oparciu o programy zatwierdzone przez UDT?
 • Na jakiej podstawie mam stwierdzić, że dane uprawnienia są również do obsługi wózków specjalizowanych? Na zaświadczeniach nie ma informacji, czy jest to IIWJO czy IIIWJO.
 • Jakie to będą wózki inne?
 • Czy programy będą różne dla tych z wymianą butli?

 

Uprawnienia na wózki widłowe


Odpowiedź

 1. Począwszy od 10 sierpnia 2018 r. osoby przyjmowane do pracy do obsługi wózków jezdniowych o napędzie silnikowym będą musiały legitymować się uprawnieniami określonymi w przepisach § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - dalej r.b.h.p.w.j.
 2. Począwszy od 10 sierpnia 2018 r. operatorzy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym nie będą mogli być zatrudniani na podstawie imiennego zezwolenia. Nie dotyczy to jednak osób już zatrudnionych, dla których przewidziano okresy przejściowe na uzupełnienie kwalifikacji.
 3. Osoby nieposiadające kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych o napędzie silnikowym zatrudnione na podstawie imiennego zezwolenia będą zmuszone do uzupełnienia kwalifikacji w celu dostosowania ich do nowych przepisów.
 4. Informacja o tym, że dane szkolenie odbyło się w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) powinna wynikać z treści wydanego zaświadczenia. W przypadku braku takiej informacji właściciel zaświadczenia, na wniosek pracodawcy, może zwrócić się do organizatora tego szkolenia z prośbą o pisemne potwierdzenie tego faktu.
 5. Informacje o uprawnieniach do obsługi wózków specjalizowanych powinny wynikać z dokumentu potwierdzającego nadane pracownikowi uprawnienia (np. zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego prze UDT).
 6. Programy dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem powinny dodatkowo obejmować zagadnienia związane z bezpiecznym użytkowaniem butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Czytaj też: Koniec imiennych zezwoleń na wózki jezdniowe >


W dniu 9 stycznia 2018 r. opublikowano powołane wyżej r.b.h.p.w.j., które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady BHP przy obsłudze takich wózków.
Nowe przepisy, które wejdą w życie 10 sierpnia 2018 r., ujednolicają oraz doprecyzowują regulacje w zakresie wydawania uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń.

Stosownie do postanowień § 4 r.b.h.p.w.j. przyjęto generalną zasadę, że do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych - rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Wyjątki

Od zasady tej przewidziano jednak wyjątki, bowiem do obsługi wózków jezdniowych innych, niż wymienione powyżej, pracodawca może dopuścić osoby, które:

 1. ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
 2. posiadają dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
 3. ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.


Dodatkowe kwalifikacje muszą posiadać operatorzy wózków zasilanych gazem oraz osoby dokonujące wymiany butli z gazem w tych wózkach, bowiem muszą oni/one zostać przeszkoleni/przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki takiego szkolenia powinien zostać określony w programie szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem.

Od 10 sierpnia 2018 r. pracodawcy nie będą mogli zatrudniać operatorów wózków widłowych na podstawie imiennego zezwolenia, tak jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym. Nie oznacza to jednak, że z dniem wejścia w życie nowych przepisów wydane już zezwolenia automatycznie stracą swoją ważność, bowiem zgodnie z § 18 r.b.h.p.w.j, imienne zezwolenia:

 1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
 3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.


Tym samym pracownicy będą mieli jeszcze czas na ewentualne uzupełnienie kwalifikacji.