Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w 2022 roku liczba pracodawców, którzy złożyli oferty pracy za pośrednictwem urzędów pracy, wyniosła ponad 181 tys. To o 5 proc. mniej niż w 2021 roku, kiedy było ich 190,9 tys. Biorąc pod uwagę podział na województwa, w ub.r. najwięcej podmiotów poszukujących w ten sposób pracowników było w mazowieckim - 23,5 tys. (rok wcześniej - 24,6 tys.). Dalej mamy woj. śląskie - 17,1 tys. (w 2021 r. - 18,3 tys.), małopolskie - 16,8 tys. (17,5 tys.), wielkopolskie - 13,9 tys. (15,8 tys.), a także pomorskie - 11,9 tys. (poprzednio 12,5 tys.). Na końcu listy widzimy lubuskie - 4,9 tys. (5,4 tys.), opolskie - 5,2 tys. (5,7 tys.), jak również podlaskie - 5,3 tys. (rok wcześniej - 5 tys.).

Czytaj również: Lewiatan: Praca 4.0 - przybywa wyzwań na rynku pracy>>

Oferty w urzędach pracy kierowane do małej liczby bezrobotnych

- Według GUS stopa bezrobocia w grudniu ub.r. wyniosła 5,2 proc., czyli utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. Zatem liczba ofert pracy oraz osób poszukujących zajęcia zawodowego były stosunkowo małe. Jednak w ostatnich latach istnieje przekonanie, że urzędy pracy nie są miejscem, gdzie można znaleźć ciekawą propozycję zatrudnienia. Ponadto pracodawcy uważają, że ta instytucja nie pomoże w rekrutacji nowego pracownika, co najwyżej może pośredniczyć w poszukiwaniu kandydatów na stanowiska pomocnicze oraz niższe techniczne. W pewnym stopniu jest to uzasadnione - mówi dr Joanna Wieprow z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Sprawdź w LEX: Na jakiej podstawie i na jaki okres można zatrudnić w 2023 roku obywatela Ukrainy, który przybył do Polski przed 24.02.2022 r.? >

Według Szymona Witkowskiego ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, spadek rok do roku jest spowodowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze, nasza ogólna sytuacja gospodarcza wpływa na nastroje pracodawców. Niemniej jednak dane z rynku pracy wciąż są bardzo dobre. Mamy jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE, a wiele branż ma duże problemy ze znalezieniem pracowników. Po drugie, coraz większa część rekrutacji jest przeprowadzana za pomocą platform elektronicznych. Ekspert podkreśla, że oferty w urzędach pracy kierowane są do bezrobotnych, których - zgodnie z danymi statystycznymi – jest stosunkowo mało. Natomiast na portalach internetowych można trafić również do osób, które mają zajęcie, ale chcą je zmienić.

Czytaj w LEX: Tomaszewska Barbara, Zatrudnienie pracownika w wieku 50+ - dofinansowanie do wynagrodzenia >


Urzędu są mniej elastyczne i działają wolniej niż serwisy internetowe

- W porównaniu z serwisami internetowymi, urzędy są mniej elastyczne i działają wolniej, przez co skuteczna rekrutacja z perspektywy pracownika często jest utrudniona. W 2022 roku w niektórych segmentach rynku pracy występowały problemy z naborem kadry. Pracodawcy częściej zaczęli zgłaszać swoje oferty do urzędów pracy. Jednak wiele z nich, ze względu na ograniczenia prawne i procedury, nie jest w stanie sprostać obecnym wymogom rynku - dodaje dr Wieprow.

Z danych wynika też, że w 2022 r. liczba miejsc pracy, które pracodawcy złożyli za pośrednictwem urzędów pracy, wyniosła 1,2 mln. To o 12,5 proc. mniej niż w 2021 roku, kiedy było ich 1,4 mln. Uwzględniając podział na województwa, najwięcej ww. stanowisk było w mazowieckim - 185,2 tys. (w 2021 r. - 186,6 tys.). Następnie w rankingu widać śląskie - 137 tys. (rok wcześniej - 164,3 tys.), dolnośląskie - 110,5 tys. (122,7 tys.), łódzkie - 109,7 tys. (150,4 tys.) oraz pomorskie - 93,8 tys. (104,6 tys.). Na końcu zestawienia znajdują się woj. podlaskie - 25 tys. (w 2021 roku - 25,5 tys.), opolskie - 28 tys. (35,6 tys.) oraz świętokrzyskie - 29,4 tys. (28,1 tys.).

- Dane dotyczące liczby ofert pracy umieszczanych w urzędach w poszczególnych województwach korelują z ogólnymi danymi o rynku pracy. W województwie mazowieckim, śląskim czy wielkopolskim jest większe zapotrzebowanie na pracowników i mniejsze bezrobocie niż w innych częściach kraju. Na platformach internetowych również właśnie w tych województwach jest najwięcej ofert pracy - analizuje ekspert ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

 


Kogo pracodawcy rekrutują za pośrednictwem urzędów pracy

Resort wskazuje najpopularniejsze obszary działalności pracodawców, którzy w latach 2021-2022 zgłaszali oferty pracy za pośrednictwem urzędów pracy. To usługi administrowania i działalność wspierająca, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, a także administracja publiczna i obrona narodowa. Jak podkreśla dr Joanna Wieprow, wzrost zapotrzebowania na pracowników w ostatnim obszarze ma związek z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz wynikającą z tego reorganizacją i rozbudową armii w Polsce.

- Dane pochodzące z urzędów pracy dają nam pewien wycinek wiedzy o rynku pracy. Istotnie branże, takie jak handel czy budownictwo, zmagają się z brakami pracowników. Za pośrednictwem urzędów pracy rzadko rekrutuje się jednak np. wysokospecjalistycznych pracowników. Według kompleksowych analiz, takich jak np. badanie „Barometr zawodów”, najbardziej poszukiwani w naszym kraju są zarówno fachowcy z branż budowlanych czy transportowych, ale też przedstawiciele zawodów medycznych bądź usług finansowych - stwierdza Szymon Witkowski.

Czytaj w LEX: Tomaszewska Barbara, Staż dla bezrobotnego >

Ponadto MRiPS wymienia zawody, w których w ub.r. pracodawcy zgłaszali najwięcej miejsc pracy. To pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle oraz pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani, a także robotnicy gospodarczy. Do tego wskazywani są magazynierzy, pakowacze ręczni, pracownicy produkcji, sprzedawcy, robotnicy magazynowi, pomocniczy robotnicy budowlani oraz przemysłowi.

- Z pewnością niezbędne jest wprowadzenie zmian w działaniach urzędów pracy, dostosowujących je do zmiennej sytuacji na rynku pracy. Szansą na to jest ustawa o aktywności zawodowej, która obecnie jest jeszcze na etapie procedowania. Do najważniejszych rozwiązań przyjętych w ustawie o aktywności zawodowej będą należeć między innymi oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, udoskonalenie mechanizmów obsługi oraz wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy czy uproszczenie i ujednolicenie procedur w urzędach pracy - podsumowuje ekspert z WSB we Wrocławiu.