Blok ma powstać na terenie istniejącej Elektrociepłowni Mikołaj, która jest podstawowym źródłem ciepła dla Rudy Śląskiej. Zakład został zgłoszony do tzw. derogacji ciepłowniczej, czyli odroczenia do końca 2022 r. wdrożenia zaostrzonych unijnych norm w zakresie emisji. Do tego czasu elektrociepłownia musi być zmodernizowana; jednym z elementów modernizacji jest plan budowy nowego bloku energetycznego, zasilanego paliwem alternatywnym z odpadów.


"Produkowana będzie w nim w kogeneracji energia cieplna i elektryczna. Roczna wydajność projektowanej instalacji to 72 tys. ton. Uruchomienie tej inwestycji umożliwi docelowo wyłączenie trzech innych naszych ciepłowni węglowych w mieście. Dzięki temu udałoby się zmniejszyć roczną emisję pyłu o blisko 37 ton" - poinformował prezes spółki Węglokoks Energia ZCP Jerzy Warmuziński, cytowany przez biuro prasowe Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

W ramach toczącego się postępowania środowiskowego, w ostatnim czasie odbyła się rozprawa administracyjna, podczas której mieszkańcy mogli zapoznać się z raportem oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

W ubiegłym roku inwestor wystąpił do samorządu z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie przygotowanego przez spółkę dokumentu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach we wrześniu br. określił warunki realizacji inwestycji. Następnie miasto przystąpiło do oceny oddziaływania na środowisko.

"Jedną z form takiego postępowania jest rozprawa administracyjna. Zdecydowaliśmy się na jej przeprowadzenie, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy w jednym miejscu i czasie mogą zapoznać się z założeniami inwestycji. Taką samą procedurę zastosowaliśmy w przypadku podobnej inwestycji, którą w Rudzie Śląskiej chce realizować jedna z prywatnych firm" – tłumaczył wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Zapewnił, że wszystkie zgłoszone podczas rozprawy uwagi i wnioski będą szczegółowo analizowane, a te, które będą zasadne, zostaną uwzględnione na etapie realizacji przedsięwzięcia. Podnoszone przez mieszkańców kwestie dotyczyły przede wszystkim ilości i rodzaju odpadów, jakie będą spalane w projektowanej instalacji. Uczestnicy rozprawy dopytywali też o zasady przywozu i przyjmowania odpadów od dostawców.

Z informacji inwestora wynika, że w elektrociepłowni termicznemu przekształcaniu mają być poddawane odpady powstające w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym odpady komunalne, które nie nadają się do odzysku materiałowego lub spalania w cementowniach, a które nie mogą lub nie powinny być składowane. Ponadto do instalacji trafią odpady z sektora gospodarczego; żadne z nich nie są odpadami niebezpiecznymi. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami rudzkiej instalacji przypisanych zostało 36 tys. ton odpadów komunalnych.

Instalacja ma być wyposażona w układ oczyszczania spalin, który pozwoli na redukcję zanieczyszczeń do poziomu zgodnego z unijnymi standardami. Planowana jest tzw. półsucha metoda oczyszczania spalin z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia, wtrysk węgla aktywnego oraz zastosowanie filtrów workowych. Oczyszczone spaliny będą odprowadzane przez wysoki na 50 m komin z układem ciągłego monitoringu spalin.

Gospodarzem rozprawy administracyjnej był Urząd Miasta, a jej uczestnikami, oprócz inwestora, także dwie organizacje ekologiczne, które przystąpiły do postępowania na prawach strony: Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest z Częstochowy oraz Fundacja Ekologiczna Silesia. Ponadto w rozprawie mógł uczestniczyć każdy zainteresowany. Wszystkie uwagi mają być ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, którą wyda prezydent miasta. Gdy decyzja będzie prawomocna, inwestor będzie mógł zacząć starać się o pozwolenie na budowę.

Uwagi i wnioski do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko można jeszcze składać do 19 października br. Dokument jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

W połowie maja rudzki samorząd wydał już decyzję środowiskową dla innej instalacji, zasilanej energią z odpadów. Chodzi o Ekologiczne Centrum Odzysku Energii, które chce zbudować w mieście prywatna firma. W założeniu Centrum ma być ekologiczną elektrociepłownią, w której będą spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy Drogowej Trasie Średnicowej, pomiędzy dzielnicami Nowy Bytom, Ruda Południowa i Chebzie.

Wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji było poprzedzone kilkunastomiesięcznym postępowaniem administracyjnym. Decyzja nie jest ostateczna - stronom oraz organizacjom ekologicznym działającym na prawach strony przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Skorzystały z tego trzy podmioty; obecnie kolegium rozpatruje odwołania. (PAP)

autor: Marek Błoński