Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska

Czy likwidacja studni głębinowej, dla której zostało wydane pozwolenie wodnoprawne, wiąże się z jej fizycznym zasypaniem? Czy też możliwe jest zdemontowanie osprzętu służącego do poboru wody i pozostawienie otworu wiertniczego na wypadek ponownego wykorzystania studni w przyszłości?

 

Odpowiedź

Samo zdemontowanie osprzętu służącego do poboru wody nie oznacza likwidacji ujęcia wód podziemnych, bowiem z punktu widzenia kształtowania zasobów wodnych najważniejszym elementem tego ujęcia jest otwór wiertniczy, którego pozostawienie może doprowadzić do zanieczyszczenia warstw wodonośnych.

 

Czytaj też:  SA: Wycięli jej bezprawnie drzewo, ale odszkodowania nie dostanie >>

 

Czy otwór trzeba zasypać?

W mojej ocenie, pozostawienie otworu wiertniczego byłoby możliwe, gdyby właściciel ujęcia złożył oświadczenie, że będzie chronił to ujęcie przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń oraz, że otwór wiertniczy nie zostanie wykorzystywany do innych celów. Niestety ustawa – Prawo wodne (dalej pr.wod.) nie zawiera takiego przepisu.

 

Likwidacja musi być przeprowadzona zgodnie z Prawem geologicznym

Jeżeli zakład kończy pobieranie wody z uwagi na wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego lub jego cofnięcie, to stosownie do przepisu art. 418 ust. 3 pkt 2 pr.wod., organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych nakłada na zakład obowiązki niezbędne do kształtowania zasobów wodnych. Pozostawienie nieczynnej studni głębinowej jest szkodliwe dla zasobów wodnych, zatem uzasadnione jest nałożenie na zakład obowiązku, o którym mowa w art. 419 ust. 1 pr.wod., likwidacji urządzenia wodnego/studni głębinowej, wraz z otworem wiertniczym. Sposób likwidacji otworu wiertniczego musi być zrealizowany zgodnie z dokumentacją geologiczną, o której mowa w art. 92 pkt 4 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Co jaki okres należy prowadzić monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi? >>

Czy w myśl nowych przepisów Prawa wodnego piezometr jest urządzeniem wodnym? >>

Czy nośniki danych papier/dyski/płyty CD przeznaczone do zniszczenia zgodnie z RODO są odpadem? >>