Interes prawny stowarzyszenia musi wynikać z przepisu prawa

Samorząd terytorialny

Warunkiem koniecznym dla przyznania zdolności sądowej organizacji społecznej nieposiadającej osobowości prawnej jest prowadzenie przez tą organizację takiej działalności statutowej, która dotyczy...

06.11.2012

Nadanie statutu ZOZ jest aktem prawa miejscowego

Samorząd terytorialny

Uchwała w sprawie nadania nowego brzmienia statutu zakładowi opieki zdrowotnej jest aktem prawa miejscowego i w kosekwencji podlega ona obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uznał...

05.11.2012

Zakres kontroli wojewody nie zależy od przedmiotu uchwały

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie powiatowymnie uzależnia możliwości wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody od przedmiotu uchwały rady powiatu i stanowi podstawę do wydania takiego rozstrzygnięcia również w...

01.11.2012

Wystarczy zastrzeżenie organu co do stanu zdrowia kierowcy

Samorząd terytorialny

Skoro w postępowaniu sądowym została sporządzona opinia sądowo psychiatryczna i sądowo psychologiczna, z której wynika, że u kierowcy rozpoznano zespół zależności alkoholowej, to rozpoznanie zawarte...

30.10.2012

Wezwać do usunięcia naruszenia prawa można tylko raz

Samorząd terytorialny

Żadne przepisy nie przewidują wielokrotnego skutecznego wnoszenia zażaleń czy odwołań. Przyjęcie odmiennego poglądu byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wszystkich podmiotów wobec prawa....

26.10.2012

Opinia kuratora oświaty nie ma charakteru uznaniowego

Samorząd terytorialny

Kurator oświaty wydając opinię dotyczącą zamiaru połączenia szkół, nie działa w warunkach uznania, lecz związania treścią przepisu, która sprowadza się do tego, że zobowiązany jest wydać pozytywną...

25.10.2012

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika

Samorząd terytorialny

Należy odróżnić informację publiczną od jej nośnika, jakim jest dokument prywatny. O ile udostępnieniu lub odmowie podlegają informacje, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, to nie...

25.10.2012