W sprawie dyrektor szkoły wystawił nauczycielowi – stażyście, negatywną ocenę cząstkową dorobku zawodowego za okres jego stażu. W wyniku odwołania się stażysty kurator oświaty ustalił negatywną cząstkową ocenę dorobku zawodowego nauczyciela. Jako podstawę prawną wskazał art. 9c ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
Nauczyciel zaskarżył oceny do WSA.

WSA wyjaśnił, iż proces dotyczący nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego, kończy się wydaniem rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej o nadaniu nauczycielowi stopnia awansu zawodowego. Sąd podkreślił, że wydanie decyzji zostało wyraźnie przewidziane przez ustawodawcę w treści przepisu art. 9b ust. 4 Karty Nauczyciela. Przy tym całe postępowanie, poprzedzające wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi, ma charakter szczególny i składa się z szeregu elementów. Należy do niego (w przypadku nauczyciela – stażysty) w szczególności: odbycie stażu, wyznaczenie opiekuna, zrealizowanie opracowanego przez nauczyciela i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego, dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela, rozmowa z komisją kwalifikacyjną i uzyskanie jej akceptacji. Zatem dopiero rozstrzygnięcie o charakterze władczym, przyznającym konkretne, określone uprawnienia danemu nauczycielowi następuje poprzez nadanie mu stopnia awansu zawodowego. Natomiast ocena dorobku zawodowego nauczyciela wchodzi – jako jeden z elementów - w skład tego postępowania, ale nie ma charakteru samodzielnego.

WSA podkreślił, że ocena dorobku zawodowego nauczyciela ma pewne cechy, które zbliżają ją do formy decyzji administracyjnej, ale decyzją tą jednak nie jest. Ocena dorobku zawodowego stanowi bowiem analizę pracy nauczyciela, w której dokonywane jest zarówno przedstawienie całej jego działalności dydaktycznej, wykonywanej w okresie stażu zawodowego, jak i następuje w niej wartościowanie tej pracy w ujęciu merytorycznym. WSA zwrócił uwagę, iż czynność ta ma charakter wybitnie ocenny, a nie rozstrzygający. Nie przyznaje ona zatem ocenianemu żadnych uprawnień ani też nie nakłada na niego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stanowi jedynie jedną z przesłanek dla wydania aktu przyznającego określone uprawnienia tj. aktu o nadaniu stopnia awansu zawodowego. Z tego powodu omawiana czynność może być jedynie oceniana, ale w ramach oceny tej decyzji administracyjnej lub – w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego, o którym mowa w art. 9h ust. 2 w/w ustawy.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela w okresie stażu zawodowego jest elementem postępowania w sprawie o nadanie stopnia awansu zawodowego. Podkreślił, że ocena ta nie kończy postępowania i z tego powodu nie podlega kontroli sądu administracyjnego – podkreślił WSA.


Postanowienie WSA w Rzeszowie z 9 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 1195/12, nieprawomocne