Spotkania przy grillu już dawno stały się symbolem długiego majowego weekendu. A gdzie grill tam często alkohol - i tu zaczyna się problem. Jeżeli imprezy nie urządzamy na prywatnej posesji, oprócz bólu głowy grozi nam mocne uszczuplenie środków na koncie. Miłośników nawet miękkich narkotyków mogą czekać jeszcze surowsze konsekwencje.
Monika Sewastianowicz
01.05.2019
Prawo karne
Rolnik otrzymał pieniądze za przekazanie innemu rolnikowi swojego gospodarstwa. Po jakimś czasie okazało się, że przekazana kwota była zawyżona. Jednak rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że pieniędzy nie trzeba zwracać.
Dorian Lesner
01.05.2019
Samorząd terytorialny
Dr Adam Bodnar i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zostali uhonorowani Nagrodą Praworządności (Rule of Law Award) przyznawaną przez World Justice Project, niezależną międzynarodową organizację pozarządowa, działającą na rzecz rządów prawa na świecie. W uzasadnieniu nagrody uznano Bodnara za kluczowego orędownika w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wylicza, że bilans członkostwa w Unii Europejskiej to ponad 200 tysięcy inwestycji o wartości 675 miliardów złotych. Oprócz dróg, wodociągów, ekologicznych autobusów, tramwajów i trolejbusów jeżdżących po ulicach miast, inwestowaliśmy we wsparcie bezrobotnych, podnoszenie kompetencji i pomoc w otwarciu działalności gospodarczej.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.04.2019
Raport ''Programy polityki zdrowotnej w cukrzycy'' ma pomóc samorządom tworzyć lepsze i skuteczniejsze projekty profilaktyczne. Obecnie dla takich dokumentów obowiązuje bezwzględny wymóg pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pomimo coraz większego zainteresowania realizacją programów, wnioskodawcy mają spore problemy z poprawnym ich napisaniem.
Monika Stelmach
30.04.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Wciąż zwiększa się liczba terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, w którym biorą udział przedsiębiorcy i podmioty administracji. W całym kraju zainstalowano już ponad 150 tys. urządzeń. Systematycznie rośnie zainteresowanie instytucji publicznych płatnościami bezgotówkowymi - na dofinansowanie mogą liczyć do 31 sierpnia 2021 r.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.04.2019
Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej ponad 100 osób ma uczestniczyć w pracach zaplanowanych na wtorek 30 kwietnia pięciu podstolików podczas drugiej tury debaty przy okrągłym stole edukacyjnym. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału tym wydarzeniu, mimo zaproszenia premiera.
Krzysztof Sobczak
29.04.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Rada Ministrów przyjęła uchwałę, zgodnie z którą ministerstwo kultury otrzyma środki z rezerwy celowej na zatrudnienie dodatkowych pracowników w związku z wykonywaniem priorytetowych zadań rządu. Chodzi m.in. o nadzór nad nowymi instytucjami kultury i fundacjami oraz wdrażanie programów związanych z kulturą ludową.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.04.2019
Administracja publiczna
Prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnionym do głosowania, a nie zebraniu wiejskiemu – przypomniał WSA w Gorzowie Wielkopolskim. 
Robert Horbaczewski
29.04.2019
W maju projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma trafić do Sejmu. Największe kontrowersje gmin wiejskich wzbudza zapis, żeby marszałek ustalał plan komunikacyjny na terenie województwa. A wygląda na to, że propozycje zapisów nie obligują do tworzenia połączeń w małych miejscowościach.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.04.2019
Samorząd terytorialny
Za miesiąc wejdzie w życie unijne rozporządzenie o przepływie danych nieosobowych. Ma ono być ważnym elementem kształtowania piątej swobody unijnej – przepływu danych osobowych i nieosobowych na Jednolitym Rynku Cyfrowym UE. Ale z realizacją nowych przepisów mogą być kłopoty - pisze radca prawny dr hab. Bogdan Fischer.
Bogdan Fischer
29.04.2019
Nowe technologie RODO
Od godziny 6.00 w sobotę strajk nauczycieli został zawieszony. Również w sobotę weszła w życie nowelizacja prawa oświatowego, która pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów szkół lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły.
Krzysztof Sobczak
27.04.2019
Zarządzanie oświatą
Zmiana granic i wchłanianie gmin wiejskich przez miasta powinno być każdorazowo szczegółowo przemyślane i zaplanowane. Małe gminy są słabsze, a często zmiany granic to „skok na kasę” – uważają samorządowcy z gmin wiejskich. I podkreślają, że regulacje granic nie są objęte kontrolą sądową ani unormowaniami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.04.2019
Samorząd terytorialny
Sprawa dotyczyła środowiskowych uwarunkowań dla przebudowy drogi leśnej. Organ uznał, że jest to inwestycja celu publicznego, więc nie podlega zakazom ingerencji w siedliska przyrodnicze. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, więc uchylił decyzję.
Dorian Lesner
27.04.2019
Samorząd terytorialny
Krzysztof Iwaniuk, wójt Terespola został nowym prezesem Związku Gmin Wiejskich RP. Zastąpił na stanowisku wieloletniego szefa korporacji Marka Olszewskiego. Wśród priorytetów działalności związek wymienia finanse publiczne, oświatę i rozwój terenów wiejskich. Mówi też o potrzebie zmian w prawie samorządowym.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.04.2019
Samorząd terytorialny
Sprawa dotyczyła zawiadomienia o przyznaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Samorząd otrzymał dofinansowanie na część wnioskowanych działań i podpisał odpowiednią umowę. Następnie wniósł skargę w zakresie, w jakim odmówiono mu przyznania pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał takie działanie za niedopuszczalne.
Dorian Lesner
26.04.2019
Samorząd terytorialny
W nocy z czwartku na piątek Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o systemie oświaty i Prawo oświatowe, dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Zaakceptowana przez Senat nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Zarządzanie oświatą
Szkołom, które przez strajk nauczycieli nie zrealizują harmonogramu zajęć dofinansowanych ze środków unijnych może grozić zwrot części wypłaconej już dotacji. Chodzi głównie o projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związane z dokształcaniem uczniów, nabyciem przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji.
Robert Horbaczewski
26.04.2019
Finanse samorządów
Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę.
Artur Ratajszczak
26.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo

Ponad 8 tys. spraw prowadzi Prokuratoria Generalna 

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadziła na koniec 2018 r. ponad 8100 spraw, a objęte nimi roszczenia opiewały w sumie na ok. 58 mld zł. Liczba nowych spraw sądowych zarejestrowanych w Prokuratorii w ubiegłym roku przekroczyła 3 tysiące.
Krzysztof Sobczak
25.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W wielu szkołach wciąż nie doszło do zwołania rad pedagogicznych, na których klasyfikowani będą tegoroczni maturzyści. Według przygotowywanej właśnie ustawy zajmą się tym dyrektorzy szkół, ale gdy to zawiedzie, do akcji będą musiały wkroczyć samorządy. Rozwiązaniem może być wydelegowanie nauczycieli z innych szkół.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Jeszcze tylko do piątku 26 kwietnia można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Diety to 350 zł dla członka, 500 zł dla przewodniczącego. Chętni mogą zwracać się do urzędów gmin lub komitetów wyborczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Samorząd terytorialny Wybory
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że gminy niewłaściwie kontrolują gospodarkę nieruchomościami. Nie mają planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, nie publikują wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu i nierzetelnie je ewidencjonują.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Przepisy o oświadczeniach majątkowych nie zmieniły się od 20 lat. Według ekspertów konieczne jest m.in. ujednolicenie prawa, uproszczenie wzorów i elektronizacja. Najczęstsze błędy to złe szacowanie wartości nieruchomości i błędnie podane źródła dochodów. Powód? Wypełniający nie rozumieją, co mają wpisywać.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Administracja publiczna
Jeśli ktoś ma coś dobrego do zrobienia, to wystarczą mu dwie kadencje – uważa Stefan Płażek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik pozytywnie ocenia też zmianę formuły niekaralności w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta. Za gorszące uważa jednak, że radni czy parlamentarzyści mogą być karani innymi karami niż pozbawienie wolności.
Sylwia Gortyńska
25.04.2019
Samorząd terytorialny
Rząd przyjął w środę wieloletni plan finansowy państwa na lata 2019-2022. Obowiązkowy split payment dla niektórych branż, zmiany w kosztach i skali w PIT, kasy online, weryfikacja przedsiębiorców – to tylko niektóre z planowanych działań Ministerstwa Finansów na najbliższe miesiące. Efektem ma być wzrost dochodów budżetowych.
Krzysztof Koślicki
24.04.2019
PIT Finanse
Racjonalne wydatkowanie środków budżetowych w kontekście potrzeb służb mundurowych policji, straży granicznej i straży pożarnej leży w ważnym interesie publicznym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił decyzję MSWiA w sprawie danych o wizytach sekretarza stanu, o które zabiegał związek policjantów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2019
Administracja publiczna
Zmianę podmiotu udostępniającego dane z rejestru PESEL zakłada nowela ustawy o ewidencji ludności, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z nowym obowiązkiem gminy będą udostępniać dane nie tylko z rejestrów lokalnych, ale także z centralnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2019
Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chce usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem kosztów poboru wód i odprowadzania ścieków do środowiska. Samorządowcy są jednak za zachowaniem obecnego sposobu obliczania opłat i alarmują, że nowelizacja ustawy doprowadzi do podwyżek cen wody.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Przedstawiciele dużych miast chcą, żeby rząd wspierał ich konkurencyjność, bo ich zdaniem to w największych ośrodkach wypracowywana jest znaczna część dochodu, którą można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych. Tymczasem projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego stawia na rozwój małych i średnich miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.04.2019
Samorząd terytorialny