Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienia upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Określa stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje, warunki wprowadzania, zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i trybem ich realizacji.

Ponadto w projekcie określono organizację i zadania w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz właściwość organów w tych sprawach.  A także warunki wprowadzenia oraz określono obszar zadań realizowanych dla każdego ze stanów gotowości obronnej państwa oraz określono organizację i zadania związane z systemem stałych dyżurów uwzględniając przedsiębiorców, a także doprecyzowano przekazywanie decyzji i zadań wynikających z określonych stanów na każdym szczeblu administracji.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

Przeczytaj także: Jak wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej>>

Dwa stany gotowości obronnej państwa

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, w projektowanym rozporządzeniu zmniejszono liczbę stanów gotowości obronnej państwa z trzech do dwóch. Ma to uprościć i ułatwić, w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wprowadzenie zadań przewidzianych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj też: Zadania JST w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny >>>

Dziś są następujące stany gotowości obronnej państwa:

 1. stan stałej gotowości obronnej państwa;
 2. stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
 3. stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.

Rozporządzenie wprowadza dwa stany gotowości obronnej państwa:

 1. stan stałej gotowości obronnej państwa;
 2. stan pełnej gotowości obronnej państwa.

Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju w celu przygotowania systemu obronnego państwa do reagowania na zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństw państwa. Realizowane są:

 • zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne, mające na celu utrzymywanie w sprawności systemu obronnego państwa, w tym zapewnienie funkcjonowania systemu powiadamiania i alarmowania;
 • zadania przygotowawcze do podwyższenia gotowości obronnej państwa.

Stanu pełnej gotowości obronnej państwa  ma na celu przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, a w szczególności odparcia zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. W tym stanie realizuje się w szczególności zadania umożliwiające przeprowadzenie mobilizacji, wprowadzenie stanu wojennego oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.

Czytaj w LEX: Zadania wojewody w zakresie obronności państwa >>>

 

W systemie stałych dyżurów znajdą się przedsiębiorcy

Na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w stałej gotowości obronnej państwa tworzy się system stałych dyżurów. System tworzy

 • Prezes Rady Ministrów – na potrzeby przekazywania decyzji ministrom, przewodniczącym komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralnym organom administracji rządowej, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz wojewodom;
 • ministrowie – na potrzeby przekazywania decyzji kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, realizujących zadania obronne na rzecz działów administracji rządowej znajdujących się w kompetencjach ministrów
 • wojewodowie – na potrzeby przekazywania decyzji marszałkom województw, starostom i prezydentom miast na prawach powiatu oraz organom niezespolonej administracji rządowej, kierownikom zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom pozarządowym, wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie województwa;

W projekcie do systemu stałych dyżurów dodano:

 • starostów i prezydentów miast na prawach powiatów – na potrzeby przekazywania decyzji wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom pozarządowym, wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, mających swoją siedzibę na terenie powiatu;
 • przedsiębiorców – na potrzeby uruchamiania systemu stałych dyżurów w ich strukturze oraz realizacji zadań obronnych przekazanych przez określone organy.