Przyjęta przez rząd zasada jedno gospodarstwo domowe - jeden dodatek węglowy spowodowała nagłe rozmnożenie się gospodarstw domowych. W budynku jednorodzinnym, gdzie do tej pory mieszkała jedna rodzina, nagle okazywało się - na potrzeby nowego wsparcia - że teraz to już pięć gospodarstw domowych: jedno-dwuosobowe (ojciec i matka) oraz cztery jednoosobowe, bo córki i synowie oświadczają, że gospodarują osobno. Choć w domu jest jeden piec, to zamiast 3 tys. zł dodatku węglowego, domownicy wystąpili łącznie o... 15 tys. złotych.  Nikt nie oszacował skali tego procederu, ale samorządowcy zapewniają, że jest spora. Przeczytaj  o tym w tekście: Przez dodatek węglowy rodzina w kryzysie.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

Aby ograniczyć możliwość wyłudzania dodatku, rząd postanowił uszczelnić przepisy, więcej o zmianach w tekście: Jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania oraz  Gminy mają 60 dni na wypłacenie dodatku węglowego. Uchwalona przez sejm nowelizacja zmienia zasadę przyznawania zasiłku - na jeden adres miejsca zamieszkania przysługuje jeden dodatek węglowy. Obowiązywać ma zasada, że dodatek otrzyma ten wnioskodawca, który złożył go jako pierwszy. I jak twierdzą w swoich wypowiedziach przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, kolejnych zmian i odstępstw od tej zasady nie będzie.

Czytaj w LEX: Dodatek węglowy – nowe zadanie dla OPS >>>

 

 

Wiele gospodarstw pod jednym dachem

Nowelizacja krzywdzi jednak tych, którzy rzeczywiście mieszkają pod jednym adresem, ale prowadzą odrębne gospodarstwa domowe: mają osobne wejścia do domu, osobne źródła ogrzewania. Któreś z tych gospodarstwa dodatku nie dostanie. Jest wiele takich budynków, szczególnie na Śląsku.

Na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych pytana o tę kwestię wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska miała odpowiedź: Zainteresowani powinni w takiej sytuacji dokonać wyodrębnienia lokalu, jeśli taki stan faktyczny występuje. Wiceminister poinformowała, że procedura jest bezpłatna, prosta i zajmuje 30 dni.

- Wnioski składa się do 30 listopada, więc każda gospodarstwo będzie miało swój adres, będzie osobnym gospodarstwem domowym i będzie mogło wystąpić o dodatek węglowy – wyjaśniała wiceminister.

EKSPERCKIE SZKOLENIE ONLINE! - Dodatek grzewczy 2022 r. >>>

Podział lokalu to złożona i kosztowna procedura

Mec. Rafał Rozwadowski z kancelarii Mamiński i Partnerzy zwraca uwagę, że podział lokalu, a w konsekwencji podjęcie prób w zakresie pozyskania nowej numeracji lokali podzielonych i adresów miejsc zamieszkania, wiąże się z obowiązkiem dopełnienia określonych obowiązków formalnych i technicznych.

-  Trzeba pamiętać, co oczywiste, że nie zawsze jest to z przyczyn technicznych możliwe, a niekiedy może rodzić określone koszty związane z dostosowaniem lokalu do procesu podziału – podnosi mec. Rafał Rozwadowski

Natomiast Maciej Obrębski adwokat, partner w kancelarii Obrębski Adwokaci i Radcowie wskazuje, że podział lokalu w świetle Ustawy o własności lokali oznacza wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej, co jest złożoną i kosztową procedurą. Zwraca uwagę, że pod względem technicznym należy przeprowadzić prace budowlane, które doprowadzą do powstania nowego samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

-  Innymi słowy, zewnętrzne ściany lokalu muszą być trwałe i nie mogą stanowić prowizorycznych przegrodzeń – mówi ekspert.  

Podkreśla, że bardziej złożona jest strona prawna. W przypadku budynków powstałych po 31 grudnia 1994 r., ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Nadto, niezbędne jest wydanie pozwolenia na budowę albo skuteczne dokonanie zgłoszenia, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie albo skuteczne dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Niezależnie od daty powstania budynku wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz sporządzenie inwentaryzacji całego budynku, co w zależności od jego wielkości może być kosztowne. Dopiero po dokonaniu tych czynności możliwe jest złożenie oświadczeń w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, co wymaga udziału wszystkich współwłaścicieli.

-  Zachodzi jednak pytanie jak ministerstwo rozumie gospodarstwo domowe funkcjonujące pod odrębnym adresem. Czy faktycznie będzie wymagać się istnienia odrębnej nieruchomości w sensie rzeczowym, czy też wystarczy zameldować się pod nowo nadanym numerem administracyjnym lokalu. Przy meldowaniu się po prostu składa się oświadczenie o adresie. Istotny jest numer budynku. Możliwa jest natomiast inicjatywa wnioskodawcy co do numeru lokalu – mówi mec. Maciej Obrębski.

 

Nowy adres, to nowe koszty

Mec. Rafał Rozwadowski zwraca uwagę, że zmiana lub dodanie adresu miejsca zamieszkania do nowo powstałego lokalu, co z zasady, w myśl procedowanej ustawy zmieniającej ustawę o dodatku węglowym, spełniałoby kryterium składania wniosku zgodnie z regułą jeden adres miejsca zamieszkania - jeden dodatek. Ma to wpływ na inne sfery kształtujące prawa i obowiązki.

- Nie szukając daleko, zasadnym byłoby zaktualizowanie adresów do doręczeń, na przykład w zakresie korespondencji sądowej. Wspomnieć też wypada, że przedsiębiorca powinien dokonać zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wydaje się, że zasady poprawnej legislacji nie powinny generować sytuacji, w których może dochodzić do działań de facto zorientowanych jedynie albo głownie po to aby spełnić ustawowe przesłanki pozyskania określonych świadczeń – mówi mec. Rozwadowski.

Podkreśla, że decyzja o podziale lokalu, z założenia winna być motywowana innymi czynnikami aniżeli tym, że stanowi warunek sine qua non pozyskania świadczenia. W szczególności, gdy dotyczy to sytuacji, gdzie faktycznie pod jednym adresem jest wiele gospodarstw domowych.