Ustawę przyjął Sejm na początku listopada. Jej projekt przygotowało MSW. Obejmuje ona wszystkie sprawy związane z pobytem cudzoziemców w naszym kraju, które dotychczas były regulowane w różnych aktach prawnych; systematyzuje i porządkuje nowe problemy i nieopisane dotąd sytuacje. Dostosowuje też polskie prawo do 14 dyrektyw Unii Europejskiej.

W środę podczas debaty poinformowano o proponowanych przez komisje poprawkach do ustawy. Jak poinformował przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Janusz Sepioł, jego komisja chce wprowadzenia 49 poprawek, głównie o charakterze redakcyjnym, m.in. dostosowującym język ustawy do dokumentów prawa międzynarodowego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała 54 poprawki, w tym - jak poinformował jej przewodniczący Michał Seweryński - kilkanaście ma charakter merytoryczny. Część poprawek obu komisji jest taka sama.

Seweryński podkreślił, że największą dyskusję wywołała poprawka dotycząca art. 160, który dotyczy wydawania zezwoleń na pobyt tymczasowy. Stanowi on, że takiego zezwolenia można udzielić cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium Polski obywatela polskiego, obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA, niepełnoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, a także cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Polski obywatelem polskim, innego państwa UE lub państwa członkowskiego EFTA. Komisja postuluje wykreślenie tego ostatniego ustępu.

Jak tłumaczył Seweryński, dwa pierwsze ustępy wyczerpują w pełni wszystkie grupy osób, które mogą prowadzić życie rodzinne. Poza tym poprzednie artykuły ustawy definiują, kto jest członkiem rodziny w rozumieniu ustawy. Poinformował, że o wykreślenie tego ustępu postulowały niektóre organizacje pozarządowe. Centrum Prawne Ordo Iuris zwracało uwagę, że zapis ten przewiduje możliwość udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce cudzoziemcowi, który jest w stałym związku z osobą tej samej płci, ponieważ w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oznacza to również stały związek osób tej samej płci.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala podkreślił, że choć rozumie intencje zwolenników skreślenia tego ustępu, to jednak w jego opinii jest on potrzebny, ponieważ pozostałe artykuły nie wyczerpują wszystkich "możliwości prowadzenia życia rodzinnego". Zwrócił uwagę, że poszczególne artykuły dotyczą konkretnych zezwoleń, wiążą się z poszczególnymi dyrektywami, które implementuje ustawa. Tłumaczył, że skreślając omawiany przepis, wyłączymy z możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy określoną grupę osób - członków rodziny, np. szwagra czy prababcię - nie będzie podstaw prawnych do udzielenia im pozwoleń. Zaznaczył, ze te zapisy nie oznaczają obligatoryjności, a jedynie możliwość rozważenia konieczności udzielenia zezwolenia. Zaapelował o ponowne przemyślenie skreślenia tego zapisu.

Ponieważ w czasie debaty zgłoszono kolejne poprawki, ustawą ponownie zajmą się komisje.

Ustawa wydłuża z 2 do 3 lat maksymalny okres, na jaki cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt.

Ustawa wprowadza też regulacje dotyczące umieszczania dzieci cudzoziemskich pozbawionych opieki w strzeżonych ośrodkach. Będą mogły tam trafiać tylko dzieci powyżej 15. roku życia.(PAP)