Chodzi o to, aby najemcami mieszkań komunalnych były rodziny, które rzeczywiście nie są w stanie w inny sposób znaleźć mieszkania.
"Aktualne regulacje dotyczące gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego powodują, że lokale, które w zamierzeniu ustawodawcy miały trafić do osób mających największe problemy z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych - osób ubogich, rodzin wielodzietnych - są częstokroć zajmowane przez osoby o znacznie wyższych dochodach, pozwalających na najem lokalu na wolnym rynku" - powiedział PAP dyrektor Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Zdzisław Żydak.
Ministerstwo proponuje umożliwienie zawierania umów najmu mieszkań komunalnych na czas określony, wprowadzenie zasady, że czynsz musi pokrywać koszty utrzymania nieruchomości, wykreślenie przepisów obligujących sąd do przyznania prawa do lokalu socjalnego, likwidację prawa automatycznego dziedziczenia prawa najmu po śmierci najemcy (w przypadku gdy jego rodzina nie spełni kryteriów przyznania mieszkania będzie musiała się wyprowadzić), a także likwidacja dodatków mieszkaniowych dla osób, które mają mieszkanie lub dom. Zmiany dotyczące dodatków mają być wprowadzane stopniowo.
Rada Ministrów rozpatrzy również założenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Celem projektu jest konsolidacja Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Autorzy projektu proponują przyjąć model Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii jako części administracji niezespolonej, tzn. niezwiązanej formalnie i kompetencyjnie ani z wojewodą, ani z jego zapleczem administracyjnym, ani z innymi organami administracji publicznej o lokalnym zakresie działania.
Według założeń do projektu, konsolidacja inspekcji pozwoli na szybsze i kompleksowe przeprowadzenie inspekcji u rolnika, przedsiębiorcy, a jednocześnie nie utrudni prowadzenia działalności. Przeciwnie, zapobiegnie przeprowadzaniu wielokrotnych kontroli przez poszczególne dotychczasowe inspekcje.
Rząd zajmie się też założeniami do nowelizacji ustawy o prawie zamówień publicznych. Zmiany polegają na przyjęciu do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Rada Ministrów przyjmie również uchwałę w sprawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - ma to być najważniejszy krajowy dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzennego Polski. KPZK 2030 przedstawia wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat oraz określa cele i kierunki polityki przestrzennej wraz z planem działań o charakterze prawnym i instytucjonalnym niezbędnym dla jej realizacji. Wskazuje także na zasady i sposób koordynacji publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny.
W projekcie sformułowano następujący cel strategiczny - "Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym".
Ministrowie wysłuchają też informacji dotyczącej przygotowań do prezydencji. (PAP)