Projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych ma zapewnić nadzór nad alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI). Ma zwiększyć bezpieczeństwo inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych. Wprowadza do polskiego prawa regulacje unijne - dyrektywę w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI) oraz dyrektywę w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Projekt obejmuje otwarte fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI). Według autorów projektu, implementacja obu dyrektyw unijnych ma na celu ujednolicenie standardów odnoszących się do wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych – zarówno tych objętych dotychczasowym zakresem ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak i alternatywnych.

Przewiduje się wprowadzenie wymogu prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI. Konsekwencją uznania danego podmiotu za ZAFI będzie nie tylko obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności (alternatywnie – wpisu do rejestru, w przypadkach, które podlegają zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia), ale też obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do szeregu wymogów, jak np. posiadania depozytariusza, wdrożenia polityki wynagrodzeń, wdrożenia zasad zapobiegania konfliktu interesów i zarządzania ryzykiem.

 

W myśl projektu za AFI zostaną uznane: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne).

Projekt przewiduje m.in. dodatkowo uznanie za AFI spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów, a ponadto uznanie za ZAFI spółki kapitałowej, która pozyskuje kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów.

Drugi projekt - nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu - zakłada m.in., że spółki giełdowe będą musiały 10 lat przechowywać np. dane o strukturze właścicielskiej.

Jak informował posłów wiceminister finansów Leszek Skiba, projekt wdraża unijna dyrektywę Transparency II z 2013 r. Dyrektywa ma zwiększać przejrzystość podmiotów występujących na regulowanym rynku, czyli np. na giełdzie. Projekt idzie w tym samym kierunku i m.in. zwiększa kary za niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółek, których akcje są dostępne na rynku regulowanym - mówił Skiba.

Z oboma projektami posłowie są nieco spóźnieni - termin implementacji ustawy o funduszach minął w styczniu, a ustawy o ofercie - w listopadzie ub. roku. (PAP)