"Znam konkluzje raportu dotyczącego prokuratury, rozmawiałem z ministrem Biernackim, prosząc go o dodatkowe wyjaśnienia" - podkreślił Tusk, pytany w piątek w Kwidzynie o to, kiedy podejmie decyzję ws. sprawozdania prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

Jak dodał, niedługo będzie się widział z prokuratorem Seremetem przy okazji otwarcia nowej siedziby prokuratury. "Będę rozmawiał z prokuratorem generalnym także o zawartości tego raportu. Na decyzje czas przyjdzie raczej po sierpniu" - powiedział szef rządu.

Swoją krytyczną ocenę pracy prokuratury minister sprawiedliwości zawarł w stanowisku nt. sprawozdania prokuratora generalnego z działalności prokuratury w 2012 r. "Wyrażam krytyczną opinię o przedłożonym przez prokuratora generalnego sprawozdaniu z rocznej działalności prokuratury za rok 2012" - napisał Biernacki w swym stanowisku. Szereg uwag szefa resortu sprawiedliwości dotyczy m.in. działania prokuratury pod względem organizacyjnym.

Minister wskazuje m.in. na "poważne mankamenty w efektywnym zarządzaniu kadrą orzeczniczą prokuratury", "pasywność w zakresie wypracowania sprawnych mechanizmów przejmowania do prowadzenia skomplikowanych spraw przez prokuratury okręgowe i apelacyjne" oraz "brak efektywnego nadzoru służbowego nad realizacją postanowień ustawowych w tym zakresie".

Zgodnie z ustawą o prokuraturze prokurator generalny przedstawia premierowi sprawozdanie z rocznej działalności nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego. Minister sprawiedliwości przedstawia natomiast na piśmie swoje stanowisko do sprawozdania prokuratora generalnego.

Według przepisów premier przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie PG, "mając na względzie realizację zadań przez prokuratora generalnego w zakresie strzeżenia praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw". Ustawa nie reguluje terminu decyzji premiera.

W przypadku odrzucenia sprawozdania premier może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji. Przed złożeniem takiego wniosku szef rządu zasięga opinii Krajowej Rady Prokuratury. Ustawa o prokuraturze stanowi, że Sejm może odwołać prokuratora generalnego uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.