Prawnicy są zgodni, że strony procesu powinny przywiązywać bardzo dużą wagę do dotrzymywania terminów. Złożenie apelacji lub zażalenia nawet dzień po terminie jest bezskuteczne. Gdy strona nie zdąży nadać istotnego dla niej pisma o czasie, może rozważyć złożenie go wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Ale taki wniosek nie zawsze będzie uznany.
Aleksandra Partyk
17.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Im więcej elementów prowadzących do zinstytucjonalizowania mediacji, tym mniejsza szansa na jej rzeczywiste upowszechnienie, jako realnej formy rozwiązywania sporów, przed ich skierowaniem do sądu. Najlepszą zaś drogą do upowszechniania mediacji jest dobry przykład idący od podmiotów publicznych jakim jest Skarb Państwa lub samorząd - pisze sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.
Zbigniew Miczek
17.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Błąd sądu polegał na orzeczeniu wobec oskarżonej kary ograniczenia wolności bez wskazania sposobu, w jaki ta kara winna być wykonywana. A to czyni wydany wyrok niewykonalnym - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w wyniku kasacji Prokuratora Generalnego na niekorzyść skazanej. I podkreślił, że uchylenie prawomocnego wyroku było konieczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
O przywrócenie skutków wymienionych w zarządzeniu poprzedniej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf dotyczącym przekazania spraw Izby Dyscyplinarnej do innych izb SN, zwróciło się do obecnej I prezes Małgorzaty Manowskiej Kolegium Sądu Najwyższego w uchwale zamieszczonej w piątek na stronie tego sądu.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Rząd wyłączył z zakazu organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań egzaminy adwokackie, radcowskie, komornicze oraz egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Odbywać się będą mogły też konkursy na asystentów prokuratorów. Egzaminy mają ruszyć w maju.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2021
Prawnicy Strefa aplikanta
Sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów
Krzysztof Sobczak
16.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie do wszystkich punktów szczepień informacje, że sędziowie oraz pozostali pracownicy wymiaru sprawiedliwości nie są uprawnieni do szczepienia w ramach pierwszego etapu. Skutek? Ci, którzy dostali pierwszą dawkę czekają na kolejną, ale planowane terminy grupowych szczepień są odwoływane.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

NIK: Realizacja zamówień centralnych i wspólnych do poprawy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
NIK sprawdziła, czy zamówienia centralne i wspólne w wybranych jednostkach administracji rządowej i samorządowej realizowane są prawidłowo i efektywnie. Okazuje się, że takie zakupy nie zawsze są korzystne, bo instytucje kierują się przekonaniem o opłacalności scentralizowanych zamówień ze względu na dużą skalę prowadzonych i nie dokonują oceny ich efektywności na bieżąco.
Agnieszka Matłacz
16.04.2021
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Od piątku obowiązuje większość przepisów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - m.in. regulacje o wyborze prezesa Sądu Najwyższego. Wcześniej, bo już 2 kwietnia, obowiązywać zaczął przepis dotyczący skarg nadzwyczajnych. Czas na ich składanie w starych sprawach określono nie na dwa, jak było w przyjętej ustawie, a na trzy lata. 
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
16.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpili do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej o ponowne rozważenie możliwości przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych online i to o sześć miesięcy. Uzasadniają to m.in. trwającą pandemią.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma się pochylić nad pytaniami w sprawie kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Problem w tym, że ich uzasadnienie nasuwa niedosyt, głównie ze względu na niedostateczne uwzględnienie orzecznictwa TSUE - stwierdza adwokat dr Jacek Czabański, który analizuje pytania w kontekście unijnego orzecznictwa i dyrektywy o ochronie konsumentów,
Jacek Czabański
16.04.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Gdyby z obawy przed brakiem potrzebnej większości politycy zdecydowali się ratyfikować unijny Fundusz Odbudowy tylko przez prezydenta, z pominięciem parlamentu, zostałoby to zapewne zaakceptowane przez organy UE, ale jako akt niekonstytucyjny mogłoby być w przyszłości kwestionowane - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krzysztof Sobczak
16.04.2021
Prawo unijne
Prawa ręka sędziego, której zazwyczaj nie widać - asystenci analizują sprawy, wyszukują braki formalne, w końcu proponują merytoryczne rozstrzygnięcia spraw, które często z propozycji przekształcają się w wyrok. Problem w tym, że od lat niedoceniani -coraz częściej z sądów odchodzą, a do tego domknięto im drogę do stanowiska sędziego.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

TK: Po zakończeniu kadencji RPO nie może sprawować urzędu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Przepis ustawy o RPO, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę jest niezgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się 9 września 2020 r. zapowiedział, że będzie pełnił te obowiązki do czasu wejścia wyroku w życie.
Krzysztof Sobczak
15.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dwie nowo utworzone izby polskiego Sądu Najwyższego mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie Unii, w przypadku gdy zasiadający w nich sędziowie zostali powołani do pełnienia urzędu z rażącym naruszeniem przepisów krajowych - uważa Evgeni Tanchev rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. W jego ocenie takie naruszenie nastąpiło m.in. ze strony prezydenta.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Poważne ryzyko przemocy względem dziecka, a wyjątkowo również względem rodzica, który dopuścił się bezprawnego zatrzymania lub jego uprowadzenia uzasadnia odmowę powrotu dziecka - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględniając skargę nadzwyczajną na rzecz matki, która była maltretowana przez męża.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2021
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Z dnia na dzień powiększa się chaos ze szczepieniami sędziów i pracowników sądów. Choć rozporządzenie z 25 marca rozbudziło nadzieje, wszystko wskazuje na to, że nie trafią oni do grup szczepionych w pierwszym etapie. Tymczasem sądy radzą sobie jak potrafią, więc wychodzi różnie. A problemów jest wiele, jak choćby to, gdzie mają być szczepieni... sędziowie delegowani.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia
Marszobieg w mundurze, w tym w butach wojskowych i z 5 kilogramowym oporządzeniem, na dystansie 10 km, przy bezwietrznej pogodzie i temperaturze powyżej 27 ºC - tak wyglądało śródsemestralne zaliczenie w Wojskowej Akademii Technicznej. Efektem jest śmierć jednego z podchorążych, za którą - w ocenie prokuratury - odpowiadają nieumyślnie wykładowcy.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2021
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Wymierzenie złodziejowi kary ograniczenia wolności na cztery miesiące jest niezgodne z Kodeksem wykroczeń - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, bo maksymalna kara to miesiąc ograniczenia wolności, grzywna lub areszt. Prokurator to zauważył, złożył kasację na korzyść obwinionego, a Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2021
Prawo karne
Po kilku tygodniach wrzawy wokół "wrzutek" do listy czasopism naukowych wiceminister edukacji i nauki przyznał, że doszło do tego "poza trybem". I próbował przekonywać, że zabranie tylko 10 proc. zawartości bankowego sejfu to nie kradzież. A w tym przypadku przecież większość zmian nastąpiła zgodnie z prawem.
Krzysztof Sobczak
15.04.2021
Szkolnictwo wyższe
Należy się liczyć z tym, że obecna władza polityczna będzie chciała rozszerzyć swój wpływ i na ten obszar działania instytucji publicznych, jaki obejmują kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział w środę w Senacie Rzecznik Praw Obywatelskich, podsumowując swoją działalności w 2020 roku.
Patrycja Rojek-Socha
14.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zespół Hogan Lovells w Warszawie kierowany przez dr. Wojciecha Marchwickiego uzyskał korzystne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej Piotra Wawrzeckiego, spadkobiercy Stanisława Wawrzeckiego, skazanego na śmierć w 1965 r. w jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów okresu PRL-u, dotyczącym tzw. "afery mięsnej".
Patrycja Rojek-Socha
14.04.2021
Rynek
W ocenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do odrzucenia jest cała lista polskich kandydatów na sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i należy wznowić procedurę - taka informacja pojawiła się na stronie tej instytucji. Jeden z kandydatów, rzecznik SN Aleksander Stępkowski twierdzi jednak, że nieprawdą jest, iż którakolwiek z polskich kandydatur została odrzucona.
Patrycja Rojek-Socha
14.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Umowa kredytu, zakładając że wadliwe postanowienia mogą doprowadzić do jej wyeliminowania z obrotu, jest nieważna z mocy prawa i od samego początku. Dlatego nie można uznać, że w tym przypadku zastosowanie znajdzie condictio causa finita. Nie ma podstaw do rozróżniania nieważności bezwzględnej i nieważności „konsumenckiej”, a tym samym skutków każdej z nich - piszą Damian Nartowski i Karol Wątrobiński
Damian Nartowski Karol Wątrobiński
14.04.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Cyfryzacja w Sądzie Najwyższym postępuje. Wychodzi na przeciw postulatom o jawności rozpraw sądowych, ale nieco nieśmiało. W niektórych sprawach posiedzenia odbywają się z udziałem publiczności, ale zasiadającej na innej sali niż sąd. Jednak kluczową kwestią jest dźwięk. Sąd nie włącza mikrofonów, a jak włącza to z pogłosem i sprzężeniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W czasie pandemii i trwających od wielu miesięcy protestów policjanci chcąc nie chcąc znaleźli się na cenzurowanym. Ich wizerunkowi nie pomogło też ostatnie nagranie z akcji w Głogowie, na którym jeden z nich pałką uderza kobietę. Eksperci policyjni bronią funkcjonariuszy wskazując, że szwankują szkolenia, prawnicy mówią z kolei o niepotrzebnej i nadmiernej agresji policji oraz poczuciu bezkarności.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
14.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana przepisów o mediacji zawarta w kodeksie postepowania cywilnego i kodeksie cywilnym ma przełomowe znaczenie w rozwoju polubownego rozwiązywania sporów cywilnych, szczególnie gospodarczych i pracowniczych w Polsce. Jako taka zasługuje na całkowitą aprobatę i poparcie - uważa adwokat i mediator Sylwester Pieckowski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z 6 kwietnia uznał, iż przebranie pomnika miejskiego i opatrzenie go hasłem politycznym nie stanowi czynu chuligańskiego, lecz wyraz wolności wyrażania opinii na tematy polityczne. Sprawa dotyczy Bułgarii, ale ma też znaczenie dla wykładni pojęcia "występek chuligański" oraz znamion czynu "znieważenia pomnika" z polskiego kodeksu karnego.
Katarzyna Warecka
13.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności przepisów odbierania prawa jazdy z zasadą demokratycznego państwa prawa oraz gwarancjami procesowymi. Jej zdaniem nie może być tak, że policja decyduje o odebraniu dokumentu, a sąd tylko potwierdza tę decyzję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Skarga nadzwyczajna w pejzażu polskiego prawa sądowego stanowi całkowite novum. Może być ona wniesiona wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne dla "zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Praktyka Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN pokazała, że trudno tę przesłankę wykazać.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski