W programie wtorkowego posiedzenia rządu znalazły się m.in. założenia projektu budżetu państwa na rok 2017 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, wszystkie wskaźniki zostały zawarte w Aktualizacji Programu Konwergencji 2016 (APK) i nie będzie zmian w stosunku do umieszczonych tam zapisów.

W przyjętym w kwietniu przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019, którego częścią jest APK, założono, że w przyszłym roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,9 proc. PKB, wzrost gospodarczy sięgnie 3,9 proc., a ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną średnio o 1,3 proc. Przewidziano, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 52,0 proc. PKB w tym roku, do 52,5 proc. PKB w 2017 r.

Zobacz: Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa >>

"Priorytetowym celem rządu jest wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego przy prowadzeniu polityki budżetowej w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, takich jak

w szczególności stabilizująca reguła wydatkowa oraz limit 3 proc. PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zwiększenie ściągalności dochodów podatkowych pozwoli na realizację już zaplanowanych działań przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych stanowiącej niezbędny warunek dla stabilności makroekonomicznej i, w konsekwencji, długofalowego wzrostu gospodarczego" - napisano w APK.

"Wysoka skuteczność działań w walce z szarą strefą oraz z oszustwami podatkowymi może stworzyć pewną przestrzeń fiskalną dla implementacji nowych rozwiązań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej" - dodano.

Resort finansów spodziewa się w APK systematycznego zmniejszania stopy bezrobocia po okresie jej wzrostu w latach 2009-13. Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia (tzw. zharmonizowana stopa bezrobocia, zgodna z definicją Eurostatu - PAP) ukształtuje się przeciętnie na poziomie 6,2 proc., wobec 6,6 proc. w tym roku.

"Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym" - przewiduje MF. Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. ma wynieść 4,4 proc.

Z APK wynika ponadto, że w przyszłym roku rząd przeznaczy na jednorazowy dodatek pieniężny do emerytur i rent kwotę 1,5 mld zł (wobec 1,4 mld w tym roku). Dodatek ten ma zrekompensować niski wskaźnik waloryzacji świadczeń, który w tym roku wyniósł 0,24 proc.

Program w swoim scenariuszu bazowym nie uwzględnia ewentualnych zmian dotyczących ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego, z uwagi na trwające prace nad docelowym kształtem tych rozwiązań.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział w poniedziałek, że kwota wolna od podatku zostanie "skonsumowana" w projekcie jednolitego podatku, uchwalenie jednolitego podatku planowane jest w 2016 r., a wdrożenie - od stycznia 2018 r. Pytany, czy jeśli nie zmienia się kwota wolna od podatku, to "otwiera się pole" do obniżenia wieku emerytalnego, minister odpowiedział: "Na pewno jest (na) to znacznie większa szansa", ale zastrzegł, że nie chce w tej chwili wypowiadać się w tej kwestii.

"Jesteśmy przed rozmowami w sprawie budżetu na przyszły rok i takie ogłoszenie nastąpi lada dzień" - zapowiedział Kowalczyk. (PAP)