Pytanie

W 2012 r. podatnik rozliczał się liniowo PIT-36L i wykazał w zeznaniu dochód do opodatkowania w wysokości 310.518 zł (poz. 45 deklaracji). W 2013 r. zdecydował się na rozliczanie PIT w sposób uproszczony poprzez comiesięczne stałe zaliczki 1/12 zapłaconego podatku w 2012 r. Podatek wyniósł w zaokrągleniu 56.378 zł. Wyliczono uproszczoną zaliczkę na następny rok w wysokości 4698 zł (56.378 zł /12 = 4698 zł). Urząd skarbowy zakwestionował wielkość wpłaconych zaliczek i kazał zrobić korektę wpisując należną zaliczkę 58.536 zł.
Czy ma rację, czy przedstawiony przykład obliczenia wpłacanej zaliczki jest prawidłowy?
Co z następnymi latami (2014 r.). czy ta zaliczka się zmienia?


Zobacz również: Zaliczki uproszczone 2018. Decyzja tylko do 20 lutego >>


Odpowiedź

Jeżeli podatnik opodatkowany liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągnął za 2012 r. dochód w wysokości 310.518 zł, winien wyliczyć zaliczki uproszczone od tego dochodu przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 proc., w wysokości 1/12 tak obliczonej kwoty.
Faktyczną kwotę zaliczki podlegającą wpłacie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika.
Zaliczkę uproszczoną na rok 2014 należy wyliczyć na podstawie dochodu osiągniętego za rok 2013.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 6h i 6i u.p.d.o.f., przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego m.in. w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.f.:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Na podstawie art. 44 ust. 6h i 6i u.p.d.o.f., podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, co do zasady, od dochodu, o którym mowa w art. 44 ust. 6b u.p.d.o.f., przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 proc., z tym zastrzeżeniem, że kwotę zaliczki podlegającą wpłacie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b u.p.d.o.f., zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika.
Jeżeli podatnik opodatkowany liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągnął za 2012 r. dochód w wysokości 310.518 zł, winien wyliczyć zaliczki uproszczone od tego dochodu w następujący sposób:
310.518 zł x 19% / 12 = 4916 zł.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego