NSA: Niewyjaśnione braki w kopercie nie uzasadniają przywrócenia terminu

Prawnicy Doradca podatkowy

Ewentualne rozbieżności między pismami wyszczególnionymi na zwrotnym potwierdzeniu odbioru i tymi znajdującymi się w dostarczonej przesyłce powinny być w odpowiednio zorganizowanej strukturze spółki dostrzeżone i wyjaśnione. Brak podjęcia jakichkolwiek działań wyjaśniających należy uznać za zaniedbanie dyskwalifikujące twierdzenia spółki o braku zawinienia w uchybieniu terminu procesowemu.

05.09.2022

NSA: Notariusz nie może wystąpić o zaświadczenie podatkowe w imieniu klienta

Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy

Notariusz może sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości tylko po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podatek od nabycia mieszkania w drodze spadku czy darowizny został zapłacony. Nie ma on jednak prawa do wystąpienia o wydanie tego zaświadczenia we własnym imieniu i na własną rzecz w tej sytuacji. Potwierdził to w czwartek NSA.

26.08.2022

NSA: Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT - nawet gdy nie przedłużył skutecznie terminu zwrotu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania nie wywołuje skutku prawnego automatycznie, rozpoczyna tylko postępowanie, a organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu, bądź odmowie. Skoro jednak już na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne.

24.08.2022

NSA: Podanie numeru rachunku bankowego z opóźnieniem skutkuje definitywną utratą 1 proc. PIT

PIT Rachunkowość

Argument, że numer rachunku bankowego fundacji był znany organowi podatkowemu, gdyż został wskazany w rejestrze organizacji pożytku publicznego, to za mało. Bez znaczenia jest także fakt, że fundacja z tego rachunku realizowała zobowiązania podatkowe na rzecz urzędu skarbowego. Urząd skarbowy ma prawo odmówić przekazania 1 proc. podatku, jeśli organizacja nie poda w obowiązującym terminie numeru rachunku bankowego.

17.08.2022

NSA: Małżonkowie, notariusz i syndyk nie mogą się umówić co do rozliczania kosztów nieruchomości

Prawnicy PIT

Na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu. Jeśli notariusz nie ma prawa uzyskiwać przychodów z najmu i rozliczać kosztów z nim związanych, mąż prowadzący działalność syndyka może rozliczyć koszty tylko proporcjonalnie do swojego udziału w wartości nieruchomości.

09.08.2022

Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.

07.08.2022

NSA: Obrót kryptowalutami w internecie to usługa pośrednictwa

PIT Doradca podatkowy

Obrót kryptowalutami za pośrednictwem internetu jest klasyfikowany jako pozostałe pośrednictwo pieniężne, co wyłącza te usługi z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma znaczenia dla ustalenia charakteru usług fakt, że wynagrodzenie za takie świadczenie nie przybiera formy zapłaty prowizji lub innych opłat.

04.08.2022

NSA: Zachowek i zapis testamentowy pomniejszają przychód ze sprzedaży nieruchomości

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychód ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w spadku można pomniejszyć o wydatki poniesione na wykonanie zapisu testamentowego oraz wypłatę zachowku. Ciężary spadkowe można uznać za koszt podatkowy także w stanie prawnym obowiązującym przed 2019 r. Tak korzystnie orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

26.07.2022

NSA: Ciężar dowodu spoczywa na członku zarządu

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki

Obowiązek wykazania braku winy za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ciąży na członkach jej zarządu. Skoro nie potrafili tego udowodnić, to przy zaistnieniu pewnych przesłanek ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jeśli spółka nie regulowała zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości, to należało uznać, że wystąpiła przesłanka niewypłacalności – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

20.07.2022

NSA: Nadpłata u podatnika nie zwalnia notariusza z obowiązku pobrania PCC

Prawnicy Doradca podatkowy

Notariusz jako płatnik nie może zignorować obowiązku obliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji stwierdzenia nadpłaty u podatnika. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Potwierdza to wtorkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

13.07.2022

TSUE po stronie podatników rozliczających transakcje łańcuchowe

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Artykuł 41 dyrektywy VAT stoi na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, gdy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które uznaje się za dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego, wynika z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – stwierdził TSUE w wyroku z 7 lipca br. Orzeczenie ma duże znaczenie dla transakcji łańcuchowych.

08.07.2022

SN: Uniewinnienie oskarżonego i przedawnienie blokują kasację prokuratora

Wymiar sprawiedliwości CIT PIT

Nie można składać kasacji od uniewinniającego orzeczenia sądu w sprawie uchylania się od opodatkowania, gdy karalność czynu jest przedawniona. Nawet jeśli nastąpił błąd co do kwalifikacji prawnej czynu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i umorzył postępowanie wynikające z dwóch skarg złożonych przez prokuratora i naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

23.06.2022

Przywrócenie terminu tylko w wyjątkowych sytuacjach

Ordynacja Doradca podatkowy

Instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych, w których przekroczenie terminu do dokonania określonej czynności było następstwem nadzwyczajnych, nietypowych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, zaś stronie nie można przypisać chociażby lekkiego niedbalstwa czy braku dbałości o swoje interesy - przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.

10.06.2022

NSA: Zakończenie działalności nie blokuje prawa do podatku liniowego

Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Osoba fizyczna, która w jednym roku podatkowym zakończyła prowadzenie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i w następnym roku uzyskała jako wspólnik przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, może nadal korzystać z dokonanego wcześniej wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

08.06.2022

TSUE wyjaśni, kto odpowiada za puste faktury? Pracownik czy spółka?

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Kogo uznać za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT w sytuacji, gdy pracownik podatnika wystawił fałszywą fakturę z wykazanym VAT, na której wykazał dane pracodawcy jako podatnika, bez jego wiedzy i zgody? Takie pytanie kieruje Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organ podatkowy i WSA wskazały na odpowiedzialność firmy.

03.06.2022

NSA: Pełnomocnictwo szczególne odrębne do kontroli podatkowej i postępowania podatkowego

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym. Pełnomocnictwo szczególne złożone w toku kontroli podatkowej nie wywoła skutków procesowych w toku wszczętego postępowania podatkowego - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w poniedziałkowej uchwale.

26.04.2022

TSUE korzystnie o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT

VAT Prawo gospodarcze

Istotne z perspektywy stałego miejsca prowadzenia działalności jest ustalenie charakteru zaplecza technicznego i personalnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Eksperci uważają, że dzięki wyrokowi TSUE zmianie może ulec restrykcyjne podejście organów podatkowych do kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności opodatkowanej na gruncie VAT.

11.04.2022

Po korzystnych orzeczeniach możliwe szersze korzystanie z ulgi na złe długi w VAT

VAT Doradca podatkowy

W niektórych sytuacjach prawo wierzyciela do obniżenia VAT należnego z tytułu tzw. złych długów może przysługiwać nawet po upływie dwóch lat od wystawienia faktury. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Dla przedsiębiorców to korzystne rozstrzygnięcie oznacza szansę na szersze skorzystanie z wyroku TSUE dotyczącego ulgi na złe długi w VAT.

06.04.2022

TSUE uznał prawo do zwolnienia z akcyzy dla zakładów energochłonnych

Akcyza Prawo gospodarcze Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 31 marca 2022 r. wyrok, w którym oddalił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne. TSUE stwierdził, że unijne przepisy nie wykluczają ze zwolnienia od akcyzy zakładów energochłonnych, objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

31.03.2022

NSA: Definicja paliw silnikowych nieistotna po wyroku TSUE

VAT Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Wykładnia pojęcia paliw silnikowych, których wewnątrzwspólnotowe nabycie objęte zostało obowiązkiem ustanowionym w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma istotnego znaczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-855/19. Wynika to z poniedziałkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów.

29.03.2022