W przytoczonej sprawie przedmiotem sporu była kontynuacja stosowania wybranego na mocy art. 9a ust. 2 ustawy o PIT sposobu opodatkowania działalności gospodarczej 19-proc. liniową stawką PIT. W przedstawionym stanie faktycznym skarżący od 2014 roku prowadził działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług doradczych w branży produkcji opakowań. W 2015 roku skarżący wybrał jako formę opodatkowania stawkę liniową. Z końcem 2016 roku zlikwidował prowadzoną samodzielnie działalność, a od dnia 1 stycznia 2017 roku przystąpił do spółki jawnej, prowadzącej działalność w tym samym zakresie. Po przystąpieniu do spółki jawnej nie złożył ponownie oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym. Zdaniem skarżącego, nie istnieje przepis, który wskazywałby, że likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej prowadziłaby do odwołania wcześniej złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania stawką liniową.

 

 

Wybór liniowego PIT od działalności gospodarczej

Rację skarżącemu przyznał NSA, uchylając niekorzystny dla skarżącego wyrok WSA w Bydgoszczy i interpretację indywidualną. Jak stwierdził NSA, wybór sposobu opodatkowania podatkiem liniowym jest wiążący dla uzyskiwanych aktualnie oraz w przyszłości przychodów zaliczanych do danego źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Dokonany wybór opodatkowania dotyczy zatem danego źródła przychodów i obowiązuje podatnika również w przypadku likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej i kontynuacji działalności w tym samym zakresie jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną.

Zobacz również: Rejestracja uchwały w KRS nie jest warunkiem zmiany roku podatkowego >>

Czytaj też: III SA/Wa 1562/20, Termin do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. - Wyrok WSA w Warszawie >

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Kwestia stanowiąca istotę powyższego sporu nie została bezpośrednio uregulowana w przepisach ustawy o PIT. Z dosłownego brzmienia przepisów ustawy o PIT nie wynika, by na przedsiębiorcy kontynuującym prowadzenie działalności w innej formie prawnej ciążył obowiązek ponownego złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania liniową stawką PIT. Co więcej, regulacja zawarta w art. 9a ust. 2b ustawy o PIT wskazuje wprost, że dokonany wybór opodatkowania podatkiem liniowym dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy jednak wskazać, że brak ponownego złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego w przypadku zmiany formy prowadzenia działalności powodował negatywne skutki dla podatników. NSA w wyrokach z 2014 roku (sygn. akt II FSK 2062/12) oraz 2013 roku (sygn. akt II FSK 2055/11) zajął odmienne stanowisko i wskazywał, że dokonany przez podatnika wybór opodatkowania liniową stawką jest wiążący w odniesieniu do konkretnej działalności gospodarczej i traci moc prawną w przypadku likwidacji tej działalności.

 

Utrata prawa do opodatkowania według liniowej stawki PIT

Niemniej jednak, w wyroku z 4 lutego 2022 roku NSA słusznie wskazał, że warunkiem utraty ważności dokonanego wyboru opodatkowania stawką liniową jest podjęcie przez podatnika określonej aktywności, jaką jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania w określonym terminie. Ustawa zakłada zatem automatyczną kontynuację raz dokonanego wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej niezależnie od form jej wykonywania. Tym samym bezzasadne byłoby twierdzenie, że zmiana formy prowadzenia działalności jest równoznaczna z rezygnacją z wybranego wcześniej dla tej działalności sposobu opodatkowania podatkiem liniowym. Zlikwidowanie jednoosobowej działalności i jej kontynuacja w formie spółki osobowej nie ma znaczenia dla źródła dochodów, do których odnosi się wybór sposobu opodatkowania stawką liniową.

Julia Modzelewska, ekspert w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce

Paweł Majewski, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce