Za projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu opowiedziało się 23 posłów, a 12 było przeciw. Komisja jednogłośnie poparła natomiast wniosek Henryka Kowalczyka z PiS, by w uchwale tej znalazła się informacja o negatywnej ocenie wykonania budżetu przez Krajowe Biuro Wyborcze.

"Uzasadnienie tego wniosku jest zbędne, ocena Najwyższej Izby Kontroli jest najlepszym uzasadnieniem (...). Wszyscy doskonale wiedzą, jak KBW realizowało w ubiegłym roku wydatki, szczególnie wydatki na obsługę informatyczną wyborów samorządowych (...), skompromitowało nie tylko siebie, ale i nasz kraj" - powiedział Kowalczyk. Zaznaczył, że obliczanie wyników wyborów to ważny moment w demokracji, więc opinia o wykonaniu budżetu w tej części nie może być pozytywna.

Wniosek Kowalczyka poparła przewodnicząca komisji Krystyna Skowrońska (PO). "KBW w swojej pracy w 2014 r. nie przygotowało się profesjonalnie do wyborów. A pokłosiem tego nieprzygotowania się była praca Państwowej Komisji Wyborczej" - mówiła.

Komisja przyjęła ponadto w czwartek „Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 r. przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”. Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska powiedziała przedstawiając informację, że w zeszłym roku udzielono dziesięć gwarancji Skarbu Państwa (SP) na łączną kwotę 16,8 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 r. o ok. 54 proc.

Zgodnie z informacją potencjalne niewymagalne zobowiązania SP z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły na koniec ubiegłego roku 110,8 mld zł, co oznacza wzrost o 5,7 proc. W zeszłym roku SP nie wydał ani złotówki na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań. Relacja potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez SP gwarancji i poręczeń w stosunku do PKB w 2014 r. wyniosła 6,4 proc. Natomiast należności z tytułu udzielonych przez SP gwarancji i poręczeń wyniosły na 306,8 mln zł, o 3 proc. mniej niż w 2013 r.

Zgodnie z informacją niektóre osoby prawne udzieliły w zeszłym roku 180 poręczeń i gwarancji na kwotę 13,5 mld, co oznacza pięciokrotny wzrost wartości w stosunku do 2013 r. Natomiast BGK udzielił w ramach programu wspierania przedsiębiorczości ponad 63 tys. poręczeń i gwarancji w trybie portfelowym, na łączną kwotę 9,7 mld zł.

"Bardzo dobre wyniki działalności BGK w zakresie wsparcia działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie gwarancji de minimis wskazują, że powyższa oferta jest dobrze dostosowana do oczekiwań zarówno MŚP, jak też sektora bankowego zapewniającego finansowanie bieżącej działalności sektora MSP, jak również realizowanych przez nie przedsięwzięć inwestycyjnych" - powiedziała.

Podedworna-Tarnowska zapewniła, że poręczenia i gwarancje udzielane przez SP i BGK w ramach programów rządowych nie stwarzają zagrożenia dla finansów publicznych, a stanowią jednocześnie istotny argument wspierania procesów gospodarczych, głównie w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej, jak również działalności MŚP. "Jednakże omawiana problematyka powinna podlegać stałej kontroli z uwagi na wysoki poziom potencjalnych niewymagalnych zobowiązań z tego tytułu" - zaznaczyła.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu państwa dochody w zeszłym roku wyniosły 283,5 mld zł (wobec 277,7 mld zł ustalonych w ustawie budżetowej). Wyższe wykonanie dochodów było związane przede wszystkim z większymi wpływami z podatku od towarów i usług. Dochody podatkowe w ustawie budżetowej oszacowano na 247,9 mld zł, natomiast wykonanie było wyższe i wyniosło 254,7 mld zł.

W ustawie na 2014 r. wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 325,2 mld zł. Jednak osiągnęły one poziom 312,5 mld zł, czyli były niższe o 12,7 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie (tj. o 3,9 proc.). Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przede wszystkim niepełne rozdysponowanie rezerw celowych w kwocie 4,5 mld zł, co stanowiło 35,3 proc. kwoty niewykonanych wydatków ogółem. Największy udział w wydatkach stanowiły dotacje i subwencje – 48,7 proc.

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie wyniósł on 28,9 mld zł, czyli był niższy o 18,5 mld zł od zaplanowanego (tj. o 39 proc.).

W 2014 r. dochody budżetu środków europejskich ustalono na 77,9 mld zł (wykonano 68 mld zł), wydatki zaplanowano na 78,3 mld zł (zrealizowano 68,4 mld zł), deficyt oszacowano na 391,7 mln zł (ostatecznie wyniósł 317,2 mln zł).(PAP)

mmu/ mhr/