Przepisy prawa nie zawierają odrębnych regulacji w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły,...
19.06.2008