Czy potrzebna jest zgoda kuratorium na zatrudnienie nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, który rozpocznie kurs pedagogiczny dopiero w momencie rozpoczęcia pracy?


Tak. W szkole można zatrudnić osobę, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji, np. brak przygotowania pedagogicznego, ale tylko za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty). Taka zasada obowiązuje wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1. posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,

2. przestrzega podstawowych zasad moralnych,

3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 roku Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.). Spełnianie przez nauczycieli kwalifikacji uzależnione jest od rodzaju nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz typu szkoły w jakiej są zatrudnieni.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach średnich zawodowych, liceach profilowanych, technikach i szkołach policealnych posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:

1. studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

2. studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne

albo

3. studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, w szkołach, o których mowa wyżej, posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne.