Czy istnieją przepisy określające to, czy etat bibliotekarza w szkole uzależniony jest od liczby dzieci w szkole lub księgozbioru?


Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczyciela- bibliotekarza biblioteki szkolnej wynosi 30 godzin.

Do 1998 r. obowiązywał przepis art. 42 ust. 4, który zawierał delegację dla Ministra Edukacji Narodowej do określenia liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela- bibliotekarza. Przepis ten został skreślony przez ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej- w związku z reformą ustrojową państwa.

Obecnie etat nauczyciela- bibliotekarza nie jest uzależniony ani od liczby dzieci uczęszczających do szkoły, ani od wielkości księgozbioru. Karta Nauczyciela określa tylko wymiar obowiązkowego pensum ustalając je na poziomie 30 godzin tygodniowo.