Generalnie, nowa regulacja nie odbiega od rozwiązań przyjętych na gruncie dotychczasowego rozporządzenia. Niemniej jednak należy dostrzec w niej pewne istotne zmiany. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną najważniejsze zmiany.

W zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego najistotniejszą zmianą jest niewątpliwie wprowadzenie matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej tego egzaminu. Egzamin z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich zdających począwszy od roku szkolnego 2009/2010 (czyli po raz pierwszy w maju 2010 r.) Do tego czasu absolwent może wybrać matematykę w części pisemnej egzaminu:

·        jako trzeci przedmiot obowiązkowy (po języku polskim i języku obcym nowożytnym), o którym mowa w § 54 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia;

·        jako przedmiot dodatkowy – jeżeli oczywiście nie wybrał jej wcześniej jako przedmiotu obowiązkowego.

 

Zatem, do roku szkolnego 2008/2009 włącznie (czyli po raz ostatni w maju 2009 r.) egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

·        w części ustnej – 2 przedmioty obowiązkowe: język polski oraz język obcy nowożytny wybrany spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski;

·        w części pisemnej – 3 przedmioty obowiązkowe:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny – do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski,

c) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie i wiedza o tańcu, a od roku szkolnego 2008/2009 - również filozofia, informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

 

Natomiast od roku szkolnego 2009/2010 (czyli po raz pierwszy w maju 2010 r.) absolwent będzie zdawał egzamin maturalny z następujących przedmiotów obowiązkowych:

·        w części ustnej – 2 przedmioty obowiązkowe: język polski oraz język obcy nowożytny – do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski;

·        w części pisemnej – 4 przedmioty obowiązkowe:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny – do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski,

c) matematyka,

d) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie i wiedza o tańcu.