NSA: korespondencja finansowa z Unią jest tajna

Dokumenty dotyczące spraw finansowych, nie podlegają ujawnieniu, gdyż ich udostępnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego, w tym politykę pieniężną Wspólnoty lub państwa członkowskiego -...

28.04.2014

Gmina może odliczyć VAT od budowy sieci kanalizacyjnej

Samorząd terytorialny

Gmina może odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach za wykonanie sieci kanalizacyjnej, która została nieodpłatnie oddana w zarząd gminnej jednostce budżetowej uznał WSA w Rzeszowie.

28.04.2014

Inny podmiot nie musi być podwykonawcą

Zamówienia publiczne

Odrzucenie oferty wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ, w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia i nie wskazuje go jako podwykonawcy, jest...

28.04.2014

WSA: nie można nakazać chipowania psów

Rada nie może nakładać na właścicieli psów obowiązku oznakowania zwierząt w sposób trwały za pomocą chipu uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 16 grudnia 2013 r.

26.04.2014

Syndyk odprowadzi zaliczkę na PIT

Syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest...

23.04.2014

Organ nie informuje o możliwości przywrócenia terminu

Samorząd terytorialny

Obywatel powinien znać adresowane do niego normy prawne. Organy nie są zobowiązane do pouczenia o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania uznał NSA w wyroku z 11...

23.04.2014