Sporne między stronami było czy drogi dojazdowe (wewnętrzne) do dużego marketu budowlanego stanowiącego obiekt użyteczności publicznej korzystały ze zwolnienia podatkowego w sytuacji, gdy grunty na których je zlokalizowano nie zostały sklasyfikowane, w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny komunikacyjne, w tym drogi oznaczone symbolem – dr.

Spółka, która prowadziła to centrum handlowe, wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 r. Spółka argumentowała, że zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dalej jako "u.p.o.l.", drogi wewnętrzne nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem spółki dla możliwości wyłączenia drogi wewnętrznej z opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie miało znaczenia czy droga wewnętrzna była oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr.

Fiskus uznał jednak, że brak oznaczenia takim symbolem wyłączał prawo do skorzystania ze zwolnienia.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu nie można przyjąć, że warunkiem uznania nieruchomości za drogę jest oznaczenie gruntu (pasa drogowego), na którym się ona znajduje, symbolem "dr" w ewidencji gruntów i budynków. Zdaniem sądu zasada związania danymi zawartymi w ewidencji, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 9 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., nie miała decydującego znaczenia dla wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o PIT.

Niemniej jednak wskazane obiekty nie były drogami wewnętrznymi. Ich celem było zapewnienie dojazdu do centrum handlowego oraz możliwości zaparkowania. Wobec tego pełniły jedynie funkcje służebną względem centrum handlowego i nie były związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego.

Pogląd ten znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu uchwały NSA z 18 listopada 2013 r., II FSP 2/13, zgodnie z którym, "skoro, jak już zaznaczono, w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. pojęcie pojęcie "droga" oraz "obiekty budowlane" powiązane zostało z elementem funkcjonalnym, tj. ruchem drogowym i obsługą (zabezpieczeniem) tego ruchu, regulacja ta zatem swoim zakresem nie obejmuje obiektów o innych funkcjach, w tym takich kategorii, jak parkingi oraz inne obiekty, które nie są bezpośrednio związane z ruchem drogowym i nie służą bezpośrednio obsłudze (zabezpieczeniu) tego ruchu, a np. zapewnieniu miejsc postojowych przed centrami handlowymi, stacjami paliw itp.".

Wyrok NSA z 15 kwietnia 2014 r., II FSK 2799/11

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego