Gwarancja bankowa musi być wystawiona na całe konsorcjum

Zamówienia publiczne

Zgodnie z najnowszymi orzeczeniami KIO, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum a nie tylko na lidera. Dla wykonawców oznacza to zdecydowanie...

13.08.2015

SN: odprawa należy się, mimo zrzeczenia

Pracownikowi, z którym zakład pracy rozwiązał umowę o pracę w wyniku likwidacji zakładu należy się odprawa, niezależnie od tego, że zgodził się, iż nie będzie wobec niego stosowana ustawa o...

13.08.2015

PIT: bez władzy rodzicielskiej nie ma ulgi

Podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę, jako...

12.08.2015

PIT: kto donosem wojuje ten od donosu może "zginąć"

W sytuacji, gdy małżonkowie, między którymi istniała wspólność majątkowa, osiągnęli przychód z najmu, przy czym żaden z nich nie złożył pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu...

11.08.2015

WSA: treść informacji publicznej należy skonkretyzować

Samorząd terytorialny

Aby skutecznie domagać się udostępnienia informacji publicznej wnioskodawca powinien wskazać jakiej informacji oczekuje poprzez wskazanie jej zakresu, przedmiotu lub innych danych pozwalających...

10.08.2015

SN: brak dokumentów do potrącenia zapłaty

Kaucja na zabezpieczenie należytego wykonania umowy niesłusznie została potrącona przez spółkę, gdyż dokumenty przez nią przedstawione nie były wystarczające - stwierdził Sąd Najwyższy uznając, że ma...

09.08.2015

SA: dowód z zeznań stron ma charakter pomocniczy

Dowód z przesłuchania stron nie służy umożliwieniu stronie ustosunkowania się do zebranego wcześniej materiału dowodowego, ale złożeniu zeznań o faktach, które nie zostały dostatecznie wyjaśnione -...

08.08.2015