Współwłaściciele lasu zwrócili się do starosty o przyznanie im środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem i przebudową drzewostanu.

Starosta odmówił przyznania środków.

Zdaniem organu Skarb Państwa nie podejmuje działań restytucyjnych, nie wypłaca odszkodowania, a zapewnia jedynie środki na pokrycie kosztów takich działań.

Skoro wnioskodawcy nie podjęli działań, które by prowadziły do odnowienia lub przebudowy drzewostanu i nie ponieśli kosztów związanych z tego typu działaniami środki z budżetu państwa nie mogą być przyznane.

Wnioskodawcy poskarżyli się do sądu administracyjnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W ocenie WSA, bezpodstawne były obawy starosty o ewentualne nieprawidłowe wykorzystanie przez właściciela lasu środków finansowych przyznanych na zagospodarowanie i odnowienie lasu przed wykonaniem tych czynności.

Sąd podkreślił, że wykładnia celowościowa terminu "koszt zagospodarowania i ochrony lasu" użytego w przepisie art. 12 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) prowadzi do wniosku o uprawnieniu właściciela lasu do otrzymania środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę lasu związanych z jego odnowieniem i przebudową także przed poniesieniem wydatków na ten cel we własnym zakresie.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 19 stycznia 2017 r.,sygn. akt II SA/Bk 765/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów