"Łódzki Urząd Marszałkowski ogłosił już 28 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 31 marca ruszy nabór do kolejnego, organizowanego w ramach X osi priorytetowej i dotyczącego adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Chcemy zachęcić podmioty, które na co dzień zajmują się rynkiem pracy, by wdrażały rozwiązania typu +outplacement+, które mają za zadanie pomóc zwalnianym pracownikom w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia czy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej" - podkreśliła członkini zarządu woj. łódzkiego Joanna Skrzydlewska.

Dofinansowanie UE przeznaczone zostanie na szkolenia i doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki przygotowujące do pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, studia podyplomowe, a także na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

"Wysokość wsparcia może wynosić sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W poprzedniej perspektywie finansowej z takiego wsparcia skorzystało blisko 600 mieszkańców woj. łódzkiego, więc liczę, że i w tym konkursie zainteresowanie będzie duże" - zaznaczyła Skrzydlewska.

Wicemarszałek województwa dodała, że outplacement stanowi korzyść zarówno dla pracodawcy, jak i dla byłego pracownika. Przytoczyła też dane, z których wynika, że tylko 40 proc. przedsiębiorstw zwalniających pracowników z przyczyn ekonomicznych w regionie skorzystało z tego typu projektów.

Ubiegający się o dofinansowanie do 17 kwietnia powinni przedstawić projekty skierowane do osób, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem przystąpienia do programu lub takich, które są przewidziane do zwolnienia czy też zagrożone nim – w obu wypadkach przyczyny zwolnienia powinny dotyczyć zakładu pracy.

"Oczekujemy, że wnioskodawcy będą odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie pojawiające się na rynku pracy w regionie i wykażą, że osoby objęte projektem z jednego lub kilku przedsiębiorstw mają problemy z zatrudnieniem, a projekt pomoże w ich rozwiązaniu" - wyjaśnił dyrektor departamentu Europejskiego funduszu Społecznego Zbigniew Gwadera. (PAP)

agm/ pz/