Ochrona przyrody - kary

Środowisko

Przepisy ustawy o ochronie przyrody regulują m.in. zasady nakładania kar za zniszczenie terenw zieleni albo drzew lub krzeww spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robt ziemnych lub wykorzystaniem...

19.04.2010

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Środowisko

1. Źrdła prawaKwestie dotyczące wyłączania gruntw z produkcji rolnej lub leśnej, zapobiegania degradacji gruntw, ich rekultywacji i zagospodarowania oraz Funduszu ochrony gruntw rolnych reguluje...

05.04.2010

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Środowisko

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska są określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z pźn. zm.) - dalej u.i.o.ś....

22.03.2010