Czy do ścieków bytowych można zaliczyć ścieki:
1) pochodzące z budynków biurowych lub socjalnych bądź części socjalnych budynków przemysłowych,
2) powstające w budynkach biurowych, z których w jednym z nich znajduje się pralnia i stołówka zakładowa,
3) pochodzące z budynku przychodni zakładowej, w której odbywa się tylko pobieranie prób (krew, mocz) do badań?
Budynki wymienione w pkt 1-3 znajdują się na terenie zakładu przemysłowego, a ścieki są odprowadzane oddzielnymi (od ścieków technologicznych) 3 sieciami kanalizacyjnymi do kanalizacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


W pytaniu nie wyjaśniono wszystkich istotnych kwestii mogących mieć wpływ na jednoznaczne rozstrzygnięcie kwalifikacji odprowadzanych ścieków. Chodzi tu głównie o to, czy pralnia zlokalizowana w jednym z budynków biurowych funkcjonuje jedynie na potrzeby tego przedsiębiorstwa i nie świadczy usług zewnętrznych. Należy jedynie domniemywać, że służy ona do celów zakładowych.
Opisywany system zbierania ścieków powstających na terenie zakładu wskazuje, że ścieki pochodzące z obiektów biurowych oraz związanych z celami socjalno-bytowymi oraz opieki zdrowotnej załogi są odprowadzane do infrastruktury miejskiej za pomocą oddzielnej kanalizacji. Podobnie rozwiązana jest sprawa odprowadzania ścieków wytwarzanych w procesach produkcyjnych, które są zbierane odrębną kanalizacja i również zrzucane do urządzeń kanalizacji miejskiej.
Zakładając zatem, że wszystkie wymienione rodzaje usług, w tym pralnicze, są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem załogi przedsiębiorstwa, a ścieki powstające w wyniku tej działalności są odprowadzane bez żadnych domieszek ścieków innego rodzaju, można by uznać, że ścieki odprowadzane z omawianych budynków kwalifikują się w kategorii ścieku bytowego. Zgodnie bowiem z definicją podaną w art. 9 ust. 1 pkt 15 obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) ściekami bytowymi są ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Rodzaje tych budynków określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia budynkiem użyteczności publicznej jest m.in. budynek biurowy i socjalny, w tym również budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, opieki socjalnej, zdrowotnej, gastronomii.