Pytanie pochodzi z serwisu Prawo Ochrony Środowiska

W kotłowni, na którą mamy pozwolenie zintegrowane na dwa kotły, dostawiamy nowy - trzeci kocioł.
Czy należy wystąpić o nowe pozwolenie zintegrowane, czy można dokonać zmiany w pozwoleniu obowiązującym? Jakie terminy uzyskania bądź zmiany w pozwoleniu zintegrowanym obowiązują w tym przypadku? Czy można uruchomić kocioł przed uzyskaniem nowego bądź zatwierdzeniem zmian w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym? Jak wygląda procedura w tym przypadku?


W przypadku instalacji do spalania paliw posiadającej pozwolenie zintegrowane, na której planowana jest zmiana polegająca na zwiększeniu ilości kotłów z dwóch na trzy, wystarczające jest wystąpienie o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Należy stosować przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) dotyczące wydawania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany, określające procedurę uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wyżej wymieniona ustawa daje możliwość rozpatrywania dwóch rodzajów zmian. Zgodnie z art. 214 ustawy - Prawo ochrony środowiska, przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia. Organ ten może uznać, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego i zobowiązać prowadzącego instalację, w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia. Istnieje również możliwość, że organ uzna dokonywaną zmianę za istotną, a więc zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo ochrony środowiska taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wówczas prowadzący instalację jest obowiązany poinformować organ właściwy do wydania pozwolenia o planowanych zmianach i złożyć wniosek o zmianę wydanego pozwolenia zintegrowanego.
Opisany w zapytaniu przypadek oznaczałby, że planowana zmiana powinna być kwalifikowana jako istotna, jednak każda sytuacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Rolą organu oraz prowadzącego instalację jest ocenienie czy planowane zmiany mają charakter istotnej zmiany instalacji, tj. czy zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
Każda zmiana pozwolenia zintegrowanego wynikająca ze zmian funkcjonowania instalacji, o ile wymaga zmiany warunków pozwolenia - wymaga również sporządzenia wniosku zawierającego dane, o których mowa w art. 184 i 208 ustawy - Prawo ochrony środowiska, mające związek z planowanymi zmianami. Analogicznie decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego powinna określać wymagania, o których mowa w art. 188 i 211 tej ustawy, mające związek z planowanymi zmianami.
Niezależnie od uznania zmiany instalacji za "istotną" bądź inną, obowiązuje procedura jak przy wydawaniu nowego pozwolenia, z wyjątkiem uiszczania opłaty rejestracyjnej:
- opłata rejestracyjna, w przypadku zmiany pozwolenia w związku z "istotną zmianą instalacji" wynosi 50% opłaty, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji (art. 210 ust. 3a) ustawy Prawo ochrony środowiska), 
- w innych przypadkach zmiany pozwolenia zintegrowanego, opłata rejestracyjna nie jest wymagana.
Ponadto wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego każdorazowo wymaga uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia.
Nie jest dopuszczalne uruchomienie dodatkowego, trzeciego kotła przed uzyskaniem decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Oznacza to, że prowadzący instalację powinien w momencie rozpoczęcia użytkowania trzeciego kotła posiadać aktualne pozwolenie zintegrowane. W ustawie - Prawo ochrony środowiska nie zostały określone inne terminy uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Określony natomiast jest termin wydania pozwolenia zintegrowanego przez organ wydający pozwolenie zintegrowane. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.