Zgodnie z ustawą o odpadach, odpadem jest każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonej w ustawie, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działanie lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Ponadto przyjęto zasadę, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
Z punktu widzenia prac budowlanych, ważnym pojęciem jest również instalacja, która została zdefiniowana w ustawie – Prawo ochrony środowiska.
Instalacją jest:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję.
Aby w pełni zrozumieć powyższą definicję należy sięgnąć do ustawy – Prawo budowlane i zapoznać się z definicją budowli.