Pieniądze te pozwolą na kontynuację modernizacji dwóch kanałów i przepompowni, a efektem tych inwestycji będzie poprawa stosunków wodnych na terenie kilku gmin i lepsze ich zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Jak poinformował PAP dyr. Lubuskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Janusz Marciniak, środki pochodzą z funduszy unijnych (PROW) i budżetu państwa.

W środę w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn podpisał decyzję administracyjną, przyznającą pomoc na ten cel w ramach Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” PROW 2007-13.

Największym z zadań jest modernizacja przepompowni melioracyjnej w Uradzie w gminie Cybinka, której koszty oszacowano na ok. 26,2 mln zł. Celem inwestycji jest regulacja poziomów wód gruntowych w użytkach rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Uradzkiej przed podtopieniami wodami Kanału Lubońskiego i Kanału Cybinka oraz rzeki Odry.

Przywrócenie przepompowni odpowiednich parametrów pozwoli na lepsze wykorzystanie przez rolników terenów, które charakteryzują się najlepszymi glebami w regionie. Przy obecnym stanie technicznym urządzeń grunty te często są zalewane. Inwestycja pozwoli także lepiej zabezpieczyć teren przez skutkami ewentualnej powodzi.

Łączna wartość dofinansowania dla tej operacji wyniesie ponad 20 mln zł, z czego wysokość unijnej refundacji z PROW to ponad 15 mln zł.

W gminach Zwierzyn i Stare Kurowo zarząd melioracji przeprowadzi odbudowę Kanału Pulsa na odcinku ponad 4 km w celu poprawy stosunków wodnych jego zlewni. Odbudowany zostanie przekrój poprzeczny kanału oraz jego brzeg zostaną zabezpieczenie przed erozją płynącej wody. Koszt przewidzianych prac to ponad 2 mln zł. Prawie 1,6 mln zł stanowi dofinansowanie z PROW i budżetu państwa.

Prawie 17 mln zł to wyliczone koszty operacji związanej z modernizacją ponad 12-km odcinka Kanału Zimny Potok położonego w powiecie zielonogórskim i krośnieńskim. Odbudowa kanału ma na celu ochronę przeciwpowodziową terenów często zalewanych z uwagi na jego zły stan techniczny. Wartość dofinansowania z PROW i budżetu państwa to prawie 1,6 mln zł.

Termin zakończenia wszystkich tych inwestycji to koniec 2014 roku. W każdym przypadku podane kwoty zostały oszacowane w celu przeprowadzenia przetargów. To oznacza, że po wyłonieniu wykonawców rzeczywiste koszty inwestycji mogą ulec zmianie.

W Lubuskiem łączna długość rzek, różnego rodzaju kanałów i innych cieków wodnych sięga prawie 4 tys. km. Według danych Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 35 proc. z nich jest w złym stanie technicznym.