Optymizm w sektorze produkcji przemysłowej osiągnął najwyższy poziom od ostatnich czternastu kwartałów. Pozytywny trend widać również w branżach: transport/logistyka/komunikacja oraz handel detaliczny i hurtowy. Najniższe prognozy odnotowały branże: kopalnie/przemysł wydobywczy oraz energetyka/gazownictwo/wodociągi.

W Polsce badanie prowadzone jest na próbie 750 pracodawców. Badani odpowiadają na jedno pytanie: jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu w oddziale ich firmy w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Jak wynika z raportu Barometru, 15 proc. z 750 przebadanych w Polsce pracodawców przewiduje w III kwartale roku zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6 proc. zamierza redukować etaty, a 75 proc. nie planuje zmian personalnych.

W III kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorów gospodarki prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano w sektorze produkcja przemysłowa (+17 proc.).

Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż: transport/logistyka/komunikacja (+15 proc.), a także handel detaliczny i hurtowy (+11 proc.). Pozytywny trend widać w sektorach: rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo (+4 proc.), finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi oraz instytucje sektora publicznego (po +3 proc.).

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w całym kraju przeważa optymizm pracodawców, co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najlepszy wynik uzyskano w regionie południowo-zachodnim, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +10 proc.

Ujemne prognozy zatrudnienia netto uzyskano dla sektorów: kopalnie/przemysł wydobywczy (-8 proc.), energetyka/gazownictwo/wodociągi (-6 proc.) a także budownictwo (-3 proc.). (PAP)

Więcej na www.kadry.abc.com.pl