Data 20 października jest nie przypadkowa, ponieważ tego dnia 16 lat temu podpisano we Florencji Europejską Konwencję Krajobrazową, której celem jest ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu.


GDOŚ podkreśla, że krajobraz jest zasobem, z którego można czerpać korzyści estetyczne, ale również materialne. "Wysoka jakość krajobrazu sprzyja tworzeniu więzi społecznych, a mieszkańcy silniej utożsamiają się z otoczeniem harmonijnym i racjonalnie ukształtowanym. Środowisko życia człowieka inspiruje i wpływa na jego działalność, tworząc nierozerwalny związek z otoczeniem. Znaczenie gospodarcze krajobrazu jest ważne m.in. dla mieszkańców miejscowości turystycznych. To właśnie otaczająca przestrzeń stanowi element marketingu terytorialnego w ramach promocji regionów i jednocześnie jest swoistym źródłem dochodów" - dodano.

Dyrekcja zauważa ponadto, że krajobraz jest dobrem publicznym, wspólną własnością, o którą powinno się dbać i którą należy chronić. "Za krajobraz jesteśmy odpowiedzialni wszyscy i warto brać czynny udział w podejmowaniu decyzji w zakresie jego kształtowania i ochrony. Dlatego naszym celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia lokalnej przestrzeni oraz aktywne zaangażowanie w podejmowanie własnych inicjatyw" - zaznaczył zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs.

GDOŚ informuje, że w Polsce jednym z elementów wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz promocji działań na rzecz ochrony i planowania krajobrazu jest Polska Nagroda Krajobrazowa. Konkurs organizowany jest od 2012 r. co dwa lata. Nagroda przyznawana jest za projekty i działania dotyczące ochrony, kształtowania i gospodarowania krajobrazem przy aktywnym udziale społeczeństwa. Inicjatywy te mogą być związane ze wszystkimi typami krajobrazów, takich jak: miejskie, wiejskie, podmiejskie, przemysłowe, zdegradowane, naturalne, górskie, nadbrzeżne czy kulturowe.

W poprzedniej edycji konkurs nagrodzono projekt Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, który w 2013 r. otrzymał też Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.

W ramach GDOŚ funkcjonuje też Krajowy Sekretariat Konwencji Krajobrazowej, który jest odpowiedzialny za wdrażanie zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Dyrekcja pracuje ponadto nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi wzmocnienia prawnej ochrony krajobrazu. "Prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie sporządzania audytu krajobrazowego. W przyszłym roku planowane są spotkania i warsztaty z metodyki tworzenia audytu krajobrazowego" - wyjaśniono.

GDOŚ zapowiada też kontynuowanie akcji edukacyjnych, które mają podnosić świadomość społeczną na temat problematyki krajobrazu. (PAP)