Czy w 2022 roku, po wejściu w życie Polskiego Ładu, będzie można w całości odliczyć wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w latach poprzednich na podstawie z art. 15e ustawy o CIT? Wydaje się, że tak. Pozwala na to konstrukcja przepisu przejściowego – piszą Wojciech Majkowski i Oskar Matuszczak z KPMG w Polsce.
Oskar Matuszczak Wojciech Majkowski
17.11.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Spółka nie regulowała swoich wymagalnych zobowiązań. Przyczyna ich niewykonywania oraz liczba wierzycieli nie mają znaczenia dla określenia stanu niewypłacalności, który powinien prowadzić do ogłoszenia upadłości spółki. Jeżeli członek zarządu nie zrobił tego we właściwym czasie, to za zaległości zapłaci z własnej kieszeni. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
17.11.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ukarani za naruszenie lockdownu z dużą szansą na odzyskanie pieniędzy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, którzy naruszyli zakazy wprowadzone w związku z COVID-19 i nie odwołali się od nałożonych na nich kar, mają szansę na odzyskanie pieniędzy. Sądy administracyjne uznają bowiem, że podstawa ich ukarania została wprowadzona z naruszeniem prawa. Jeśli ten trend się utrzyma, będą mogli wystąpić o stwierdzenie nieważności niekorzystnych dla nich decyzji.
Dorian Lesner
17.11.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Polski Ład z podpisem prezydenta

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Mimo licznych apeli przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców i księgowych, prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać podatkową część Polskiego Ładu. Środowisko apelowało o wydłużenie vacatio legis, aby podatnicy mieli więcej czasu na przygotowanie do nowych zasad rozliczania podatków dochodowych. Większość przepisów wejdzie jednak w życie już w styczniu 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wprowadza do polskiego prawa europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych. W polskich warunkach dotyczyć to będzie przede wszystkim domów maklerskich.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.11.2021
Prawo gospodarcze Finanse
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą w Polsce Krajowy System e-Faktur (KSeF). Zmiany dotkną także fakturowania w ramach pakietu Slim VAT 2. E-fakturowanie w 2022 roku ma być dobrowolne. Obowiązkowe stanie się natomiast w styczniu 2023 roku.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o rachunkowości i o biegłych rewidentach. Format składania sprawozdań finansowych zostanie ujednolicony, dokumentu nie będą też musieli podpisywać wszyscy członkowie zarządu. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) będzie mogła działać w większym zakresie w formie elektronicznej.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dostosowującą polskie przepisy do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Nowe przepisy dotyczą głównie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o emitowanych zanieczyszczeniach
Renata Krupa-Dąbrowska
16.11.2021
Środowisko Rynek Finanse
Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm i przyjętą przez Senat bez poprawek ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która jest częścią pakietu rozwiązań Polskiego Ładu i przewiduje pomoc państwa przy spłacie kredytów mieszkaniowych. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu mieszkaniowego.
Renata Krupa-Dąbrowska Monika Sewastianowicz
16.11.2021
Budownictwo Polski Ład
Przezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy jego zdaniem mogli wpłynąć na wyniki postępowań publicznych na usługi remontowo-budowlane. Składali wspólnie oferty, a następnie te korzystniejsze były wycofywane, by zamawiający był zmuszony do przyjęcia najdroższej.
Krzysztof Sobczak
16.11.2021
Zamówienia publiczne

Podatnicy chętnie rezerwują terminy wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
We wtorek, 16 listopada, mija rok od uruchomienia usługi rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym. W ten sposób umówiono już 4 mln 753 tys. wizyt. Miesięcznie to 400 tys. wizyt, a średni czas obsługi podatnika wynosi 14 minut. Takie dane podało serwisowi Prawo.pl Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Dziś z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać tylko jeden raz. Od grudnia będzie to już raz na 10 lat. Jest to podejście zbyt rygorystyczne, biorąc pod uwagę obecną zmienność życia gospodarczego oraz występowanie krótkich (co 3, 4 lata) cykli koniunkturalnych. Stąd aż 10-letni odstęp czasu należy uznać za nietrafny i niedopasowany do realiów rynkowych.
Łukasz Lewandowski
16.11.2021
Prawo gospodarcze Finanse
Już dwa lata minęły od rewolucyjnej zmiany procedury cywilnej, a Sąd Najwyższy nadal odpowiada na pytania jak ją stosować. To z kolei nie służy ani szybkości postępowań, ani samemu orzecznictwu. Co więcej, część instytucji, które miały być flagowe - jak np. posiedzenie przygotowawcze - okazała się martwa, bo uregulowano je zbyt kazuistycznie lub błędnie.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Po zmianach, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, firmy będą mogły – w szerszym zakresie niż obecnie – korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Ułatwi to rozliczanie podatku u źródła podmiotom, które współpracują z zagranicą. Cały czas nierozwiązany jednak pozostaje problem dochowywania należytej staranności. A Polski Ład nałoży na firmy dodatkowe obowiązki w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca operatorowi telewizji kablowej Vectra naruszenie praw konsumnetów poprzez wprowadzenie jednostronnie klauzuli umożliwiającej podwyższenie opłaty za internet i telewizję, mimo że umowy nie zawierały odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej umożliwiającej takie działanie. W oparciu o tę klauzulę firma podwyższała opłaty.
Krzysztof Sobczak
15.11.2021
Rynek i konsument
Obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych nie jest uzależniony od zaistnienia negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości ich wystąpienia – stwierdził prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zdecydował o nałożeniu na Bank Millenium S.A kary w wysokości ponad 363 tys. zł. Bank zapowiada odwołanie do WSA.
Krzysztof Sobczak
15.11.2021
Prawo gospodarcze RODO
Do końca 2022 roku powstaną kolejne wzorce i standardy w drogownictwie - poinformowało ministerstwo infrastruktury. Nowe opracowania będą dotyczyć trzech pakietów tematycznych: wykonywania pomiarów, prognoz i analiz ruchu drogowego; projektowania ulic i dróg zamiejskich oraz określania nośności użytkowej mostów i wiaduktów.
Robert Horbaczewski
15.11.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w poniedziałek projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Wiążą się m.in. ze zmianą wysokości stawek ryczałtu.
Krzysztof Koślicki
15.11.2021
PIT Polski Ład
Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek o rozpoczęciu konsultacji objaśnień w zakresie funduszu, rezerwy inwestycyjnej dostępnej od 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorców spełniających warunki wejścia w tzw. estoński CIT. Uwagi można zgłaszać przez tydzień. Konsultacje zakończą się 22 listopada.
Krzysztof Koślicki
15.11.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Plaga cyberprzestepstw. Trudna droga do ustalenia sprawcy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Nie ma tygodnia, w którym Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzrou Finansowego nie ostrzegałby przed różnymi próbami oszustw, stosowanymi przez cyberprzestępców. Ustalenie sprawcy zwykle się nie udaje, ale poszkodowani mają szanse na zwrot pieniędzy od banku.
Regina Skibińska
15.11.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Pracodawca powinien wdrażać odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego. Ocena tego ryzyka polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy mogą one zostać wyeliminowane.
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
15.11.2021
Prawo pracy BHP
Polski Ład wprowadza rozwiązanie, w myśl którego już nie tylko sprzedaż nieruchomości, ale też sprzedaż wykupionych z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego rzeczy ruchomych, o ile nastąpi w przeciągu sześć lat od wycofania ich z działalności gospodarczej, będzie generowała przychód z tej działalności. Pojawi się więc konieczność zapłacenia dodatkowego podatku.
Wiesława Moczydłowska
15.11.2021
PIT Finanse Polski Ład
Przybywa osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 60. roku życia, ale rząd chce jeszcze wzmocnić ten trend i zapowiada kolejne rozwiązania mające zachęcać tę grupę do pozostawania w pracy lub podejmowania nowej. W grudniu 2020 roku pracujących emerytów było o około 35 proc. więcej niż w grudniu 2015 r.
Krzysztof Sobczak
14.11.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
Czy można okroić park narodowy z cennych przyrodniczo terenów, a w zamian dać mu grunty o mniejszym znaczeniu dla przyrody? To właśnie robi Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ale pod względem prawnym sytuacja jest bardzo niejednoznaczna. Zdaniem organizacji ekologicznych przeprowadzenie tej operacji będzie niebezpiecznym precedensem.
Regina Skibińska
13.11.2021
Środowisko Administracja publiczna
Luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce zwiększyła się. W 2019 r. mężczyźni zarabiali średnio o blisko 9 proc. więcej niż kobiety, podczas gdy w 2015 r. ta przewaga wynosiła około 7 proc. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, co należy zrobić, aby wyeliminować tę przeszkodę, będącą zarazem wyrazem nierówności płci.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Prawo pracy Finanse
Projekt dotyczący pokazów handlowych jest po etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji społecznych; w listopadzie planowane jest skierowanie go do kolejnych etapów procedury legislacyjnej - przekazał w piątek Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Rynek i konsument
Głównym beneficjentem zmian mogą się okazać korporacje oraz firmy organizujące bukmacherskie zakłady sportowe, które obecnie należą do głównych sponsorów polskiego sportu. Możliwość skorzystania z ulgi zapewne zachęci je do inwestowania w sport jeszcze większych środków. Szkoda, że ustawodawca nie ocenił społecznych skutków tego zjawiska – mówi dr Marcin Stupak, adwokat.
Krzysztof Koślicki
12.11.2021
CIT PIT Polski Ład

Frankowicz kredyt unieważni, ale na wykreślenie hipoteki poczeka

Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości
Frankowicze mają duże problemy z wykreśleniem hipoteki z ksiąg wieczystych swoich nieruchomości. Nie wszystkie banki honorują wyroki unieważniające umowy kredytowe, często grają na czas. Długo też czeka się na wykreślenie hipoteki w sądzie. A banki uważają, że to prawnicy mieszają w głowach frankowiczów i każą im występować o wykreślenie hipoteki, kiedy jeszcze wyrok nie jest prawomocny.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe Nieruchomości
Organy skarbowe nie mogą pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego na tej podstawie, że nie załączył on do akt sprawy faktur. Muszą być jednak spełnione materialne warunki prawa do odliczenia. Jeśli zatem nie mamy do czynienia z próbą oszustwa lub nadużycia, a transakcje miały miejsce, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.
Wiesława Moczydłowska
12.11.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Sejm przypieczętował Polski Ład, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Ponieważ zmiany w ogromnym stopniu uderzają w jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pomogą im poradzić sobie w sytuacji pojawienia się dodatkowych obciążeń publicznoprawnych, jak powiększone składki zdrowotne oraz brak możliwości ich odliczenia od podatku.
Marcin Sadowski
12.11.2021
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski