Ciężarówka nie przejedzie, jeśli uzna tak zarządca drogi

Samorząd terytorialny

Konieczność uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdów ciężkich ma zostać zniesiona. Jednak zakaz poruszania się po danej drodze takiej ciężarówki będzie mógł wprowadzić zarządca drogi, na przykład samorząd uchwałą. Będą też przewidziane kary administracyjne za naruszenie zakazu ruchu.

08.01.2020

WSA: Członek zespołu interdyscyplinarnego może być karany

Prawo karne Samorząd terytorialny

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie nakłada na członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych wymogu braku karalności za przestępstwo umyślne. Dlatego też przyjęcie przez radę gminy takich przepisów stanowi przekroczenie delegacji ustawowej i musi zostać ocenione jako istotne naruszenie prawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

08.01.2020

Wiceszefowa MEN teraz pełnomocnikiem ds. ekonomii społecznej i solidarnej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Iwona Michałek, dotychczasowa wiceminister edukacji, została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i powołana została na stanowisko pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Od lipca 2019 zajmowała stanowisko sekretarza stanu w MEN i pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.

07.01.2020

Akcja Masz głos przypomina uczestnikom o zadaniach do wykonania w styczniu

Samorząd terytorialny

Uczestnicy akcji Masz głos – grupy lokalne, koła gospodyń wiejskich, młodzieżowe rady gminy, seniorzy, ruchy miejskie, sołtysi – powinni w styczniu przygotować podsumowanie cząstkowe. Mogą też opublikować informacje o dotychczasowych działaniach i zamówić materiały promocyjne.

07.01.2020

Regulaminy utrzymania czystości na bakier z prawem

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy muszą dostosować regulaminy utrzymania czystości i porządku - mają na to jeszcze czas, ale wiele uchwał już wydano. Zdarza się, że wadliwie określają w nich na przykład rodzaje odpadów zbieranych selektywnie albo nie określają koniecznych elementów wskazanych w ustawie. Skutkuje to nieważnością uchwał.

07.01.2020

WSA: Gestor mediów nie może decydować o przeznaczeniu terenu

Samorząd terytorialny Budownictwo

Rada gminy nie może uchwalić, że o zakresie określonego w sposób alternatywny przeznaczenia terenu będzie decydował inny podmiot, np. gestor mediów. Nie może ona bowiem scedować swoich kompetencji w tym zakresie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

07.01.2020

W Gliwicach i Nowej Soli wybrano nowych prezydentów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wybory

Adam Neumann został w niedzielę wybrany prezydenta Gliwic, a Jacek Milewski na prezydenta Nowej Soli. W obu miastach przedterminowe wybory zostały przeprowadzone w związku z tym, że wybrani podczas wyborów samorządowych z 2018 roku prezydenci - Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz - zostali jesienią ubiegłego roku wybrani do Senatu. 

06.01.2020

Tylko do 7 stycznia samorządy mogą wnioskować do programu Senior+ na 2020 rok

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Gminy, powiaty i województwa, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub gdzie brak jest usług pomocy społecznej tego typu, mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

03.01.2020

Sprzedaż działki wymaga przetargu, ale gminy korzystają z wyjątków

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zbycie nieruchomości przez gminę powinno odbywać się w drodze przetargu, a wyjątki od tej zasady należy interpretować wąsko. Samorządy wykorzystują jednak możliwości trybu bezprzetargowego, ale ustalenie, czy spełnione zostały przesłanki jego zastosowania, jest trudne.

03.01.2020

Mieszkaniec niesłusznie skazany za nagrywanie obrad komisji rady

Samorząd terytorialny

Prawo pozwala na nagrywanie posiedzeń komisji rady gminy, ale radni gminy Bielsk Podlaski byli temu przeciwni i wezwali policję, kiedy jeden z mieszkańców włączył dyktafon. Został skazany, ale po interwencji Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska mieszkańca uniewinniono.

02.01.2020

UOKiK: Prawie pół miliona interwencji rzeczników w 2018 roku

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument

Ponad 475 tys. porad, 52 tys. interwencji u przedsiębiorców, pomoc procesowa w blisko 4 tys. spraw, to efekty pracy rzeczników konsumentów w 2018 r. - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK, bardzo wzrosła liczba skarg na usługi turystyczne i związane ze zdrowiem i nadal są w poziomie ochrony w różnych częściach kraju.

02.01.2020

Radni nie radzą sobie z regułami ochrony danych osobowych

Samorząd terytorialny RODO

W pewnych kontekstach przetwarzania danych osobowych radny jest samodzielnym administratorem i musi dbać o ich ochronę. Tymczasem radni nie są przygotowani do realizacji swoich uprawnień informacyjnych. Wielu nie ma świadomości, że przetwarzają dane osobowe i sądzi, że wykonywane przez nich czynności każdorazowo są przetwarzaniem danych przez… radę lub sejmik.

02.01.2020

NSA: Abonament postojowy w płatnej strefie tylko na równych zasadach

Samorząd terytorialny

Miasto dążąc do tego, by cel ustanowienia strefy płatnego parkowania był realizowany, może wprowadzać różnorakie kryteria przyznawania kierowcom abonamentów postojowych (mieszkańca). Muszą one być jednak zgodne z prawem, a w szczególności nie mogą naruszać konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

02.01.2020

Nowe miasta w nowym roku

Samorząd terytorialny

Na mapie 1 stycznia 2020 roku pojawią się nowe miasta, kilka gmin zmieni też swoje granice. Nastąpią też zmiany w nazwach miejscowości. Wokół zmian granic narastają konflikty pomiędzy samorządami i ich mieszkańcami. Status miasta otrzymują: Klimontów, Lututów, Piątek i Czerwińsk nad Wisłą.

31.12.2019

Audytor jak lekarz - ma uzdrowić to, co źle funkcjonuje

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Audytor w urzędzie ma zaproponować usprawnienia systemowe, poprawę zarządzania, zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Działania audytora to często… wyższy poziom dyplomacji – mówi Bożena Derda, audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

31.12.2019

RPO: Władze publiczne powinny walczyć z bezdomnością

Samorząd terytorialny

O przeciwdziałanie bezdomności apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich do premiera. Zdaniem RPO należy zidentyfikować przyczyny bezdomności, uwzględnić je w działaniach państwa i zmienić prawo, by ułatwiło organizacjom pozarządowym pracę na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

30.12.2019

Od 1 stycznia dużo zmian w prawie dla samorządu

Samorząd terytorialny

Możliwość tworzenia centrów usług społecznych, nowości i ułatwienia wprowadzone ustawą o informatyzacji, zakaz wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności, a także nowe miasta na mapie i zmiany nazw miejscowości – to niektóre ze zmian, które są związane z działaniem samorządów w 2020 roku.

30.12.2019

Obrót piecami tylko ekologicznymi, za kopciuchy będą kary

Samorząd terytorialny Środowisko

Znowelizowane Prawo ochrony środowiska zakazuje wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Naruszenie tych ograniczeń grozi dystrybutorom takich urządzeń karami od 10 tysięcy złotych do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku.

30.12.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski